กองทุนพระธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อหน่วยงาน: 
กองทุนพระธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่: 
พระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสาคาม 44180
ผู้ประสานงาน: 
นายจำนง ประเสริฐโส
กิจกรรมและโครงการ: 
บริจาคเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ช่วยเหลือทางโรงเรียนโดยการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษา ให้การสนับสนุนผู้มาปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนา สนับสนุนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับสาธารณูปโภค
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ