กองทุนพุทธบุตรวัดหนองถ้ำ จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน: 
กองทุนพุทธบุตรวัดหนองถ้ำ จ.เชียงราย
ที่อยู่: 
วัดหนองถ้ำ ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
053-770044
ผู้ประสานงาน: 
พระรังสรรค์ นนทสาโร
กิจกรรมและโครงการ: 
1.- ทุกวันที่ 1 ของเดือนลูกสมาชิกจะต้องนำเงินมาออมที่วัดหนองถ้ำ 2.- ทุก 6 เดือน สมาชิกจะต้องมาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางและสรุปผลงานแล้วนำไปแก้ไขต่อไป 3.- ทุกสิ้นปีจะมีการจัดวันกองทุนพุทธบุตรคือมอบทุนการศึกษาโดยนำเงินดอกเบี้ยมาเป็นทุนการศึกษามอบให้
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์ 
1.- เพื่อเป็นการดำเนินรอยตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                       
2.- เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้รู้จักออมและค่าของเงิน              
3.- เป็นการช่วยเหลือชุมชน                           
4.- เป็นการสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วม