กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านจอเจริญ จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านจอเจริญ จ.เชียงราย
ที่อยู่: 
อาคารเอนกประสงค์ของบ้านจอเจริญ
จังหวัด: 
เชียงราย
ผู้ประสานงาน: 
นายสวาท มิลสวิท
กิจกรรมและโครงการ: 
1. มีการออมทรัพย์ทุกเดือน 2. มีการขยายผลให้จัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาดในหมู่บ้านขึ้นมา 3. จัดทำธนาคารข้าว 4. ให้ทุนการศึกษาเด็กในกลุ่มสมาชิก 5. สนับสนุนงานวัด เด็กของโรงเรียน วันแม่ กีฬาสีหมู่บ้าน 6. สนับสนุนให้การจัดสร้างห้องน้ำสาธารณะ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
สันทนาการ การท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับชาวบ้าน
2. เพื่อเป็นการช่วยเหลือกันเอง ลดการปัญหาหนี้สินนอกระบบ
3. เพื่อเป็นการระดมทุนในหมู่บ้าน ช่วยเหลือให้ชาวบ้านมีแหล่งเงิน