มูลนิธิสยามอภินันท์

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิสยามอภินันท์
ที่อยู่: 
270 หมู่ 6 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
053-607487
กิจกรรมและโครงการ: 
1.สงเคราะห์สนับสนุนการบำบัดรักษา 2.ค้นคว้าและป้องกันการติดยาเสพติดและโรคเอดส์ 3.สังคมสงเคราะห์ทั่วไปแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์คนพิการและโรคอื่น ๆ รวมทั้งครอบครัวผู้ยากไร้ 4.สนับสนุนการจำหน่ายแพทย์และทันตแพทย์ให้บริการแก่ผู้ยากไร้ในที่ห่างไกลโดยไม่คิดมูลค่า 5.ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในการขาดแคลนอาหารที่อยู่ชนบทห่างไกล 6.ส่งเสริมด้านสุขาภิบาลและสาธารณสุขในหมู่บ้านชาวเขา 7.สนับสนุนเด็กชาวเขาให้ได้รับการศึกษา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด