ชมรม อสม. เทศบาลเมืองกาญจนบรี จ.กาญจนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรม อสม. เทศบาลเมืองกาญจนบรี จ.กาญจนบุรี
ที่อยู่: 
289 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
จังหวัด: 
กาญจนบุรี
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ