กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเนินหอม

ชื่อหน่วยงาน: 
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเนินหอม
ที่อยู่: 
ที่ทำการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านเนินหอม หมู่ 5 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด: 
ปราจีนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
086-9138619
ผู้ประสานงาน: 
นายวีระพันธ์ พรมบุตร
กิจกรรมและโครงการ: 
1. รณรงค์ให้สมาชิกออมเงินบนหลักการของการลดค่าใช้จ่ายวันละ 1 บาท 2. จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตายและหลังความตายสมาชิกที่มีทะเบียนราษฎร์อยู่ตำบลเนินหอมรวมทั้งผู้อาศัยที่เจ้าหน้าที่รับรองทุกกลุ่มตั้งแต่เกิด 3. มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 1,110 คน มีจำนวนเงินออม 33,300 บาท
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
สิ่งแวดล้อม
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามอยู่ปกติสุขและในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเสียชีวิต
2. เพื่อให้เกิดการรวมตัวกันออมเงินจากการลดค่าใช้จ่ายวันละ 1 บาท
3. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระหว่างชาวบ้านกับองค์กรการปกครองท้องถิ่น/หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ
4. เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายกองทุนต่าง ๆ ในตำบล