ศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม (ศกอส.)

เว็บไซต์ konjaidee.org เป็นเว็บไซต์ของศูนย์ ได้รับการสนับสนุนระยะแรกจากเครือข่ายจิตอาสา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของศูนย์ ระบบค้นหากิจกรรมอาสาและการให้ที่ผู้สนใจสามารถเลือกหมวดหมู่ที่ตนเองสนใจ

ศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม (ศกอส.)

ศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม ก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ปี 2550 เป็นปีแห่งการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม

เว็บไซต์ konjaidee.org เป็นเว็บไซต์ของศูนย์ ได้รับการสนับสนุนระยะแรกจากเครือข่ายจิตอาสา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของศูนย์ ระบบค้นหากิจกรรมอาสาและการให้ที่ผู้สนใจสามารถเลือกหมวดหมู่ที่ตนเองสนใจได

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549 เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดเรื่องการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคมเป็น วาระแห่งชาติ และประกาศให้ปี 2550 เป็นปีแห่งการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2544 ได้เห็นชอบปฏิญญาอาสาสมัครไทยและนโยบายการพัฒนางานอาสาสมัคร เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคมขึ้นในสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ แต่งตั้งวันที่ 5 ธันวาคม 2549 โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. รณรงค์เผยแพร่จิตสำนึกการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม
2. จัดการงานด้านข้อมูลและระบบเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้และผู้รับ
3. ขับเคลื่อนโยบายและมาตรการการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม
4. ส่งเสริมประสานงานและพัฒนาศักยภาพของภาคส่วนต่าง ๆ ในการดำเนินงานเรื่องการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม
5. ปฏิบัติงานอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ติดต่อ : ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ เลขที่ 255 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2306-8951-2 โทรสาร 0-2306-8952 email: NCGVinfo@gmail.com ติดต่อผู้ประสานงานศูนย์ฯ 081-337-4771, 081-685-8176

========================================================

ด้วยร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนาที่กระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ได้รับความเห็นชอบให้เป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมการรองรับภารกิจด้านส่งเสริมประชาสังคมให้เป็นรูปธรรม เริ่มจากการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง สำนักส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนาจะเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานปลัด กระทรวง มีภารกิจในการดำเนินการ ดังนี้

                  1) งานส่งเสริมเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ทำหน้าที่ประสานงานกับภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกันผลักดันประเด็นทางสังคมต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมเข้มแข็ง

                  2) งานศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสา ดูแลกิจกรรมและองค์กรที่ทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคมและส่วนรวม

                  3) งานศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม สนับสนุนภาคธุรกิจและภาคเอกชนให้มีบทบาทเข้าร่วมในกิจกรรม หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในลักษณะต่าง ๆ ตามความพร้อม และความเต็มใจขององค์กรธุรกิจ

                  4) งานศูนย์สนับสนุนการป้องกันและลดความรุนแรง (ศปลร.) ซึ่งมีกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างสังคมที่ไม่ใช้ความรุนแรง เตรียมความพร้อมประชาชนในการรับมือสถานการณ์ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น งานรูปธรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่การจัดตั้งเครือข่ายสายด่วน การจัดเวทีประชาธิปไตยเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ และโครงการศูนย์สันติยุติธรรม เป็นต้น
                  5) งานบ้านราชวิถีฟอรั่ม เป็นการจัดเวทีระดมสมองเครือข่าย องค์กรภาคประชาสังคม กลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชน และนักวิชาการ เข้าร่วมถกประเด็นที่เป็นปัญหาหรือแนวโน้มทางสังคม เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้สาธารณะหันมาสนใจและร่วมมือแก้ไขปัญหา

                  ภาคประชาสังคม และเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม มีการเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ประชาชนและชุมชนมีการรวมตัวกันเพื่อสร้างกิจกรรมทางสังคมในหลากหลายมิติ และหลากหลายความสนใจ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ก็ได้ระบุถึงการส่งเสริมสิทธิของภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนา จึงเปิดกว้างสำหรับทีมงานที่จะสร้างสรรค์ภารกิจให้ทันกับพัฒนาการของสังคม และเป็นงานที่ท้าทายผู้ปฏิบัติงาน ให้แสดงคุณค่าด้วยการสร้างผลงานริเริ่มใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม และสามารถสร้างพลังเครือข่ายจากการประสานงานเชื่อมโยงกับองค์กรภาคประชา สังคม และประชาชนทั่วไปได้อย่างเห็นผล