แนวทางการให้ข้าราชการ ปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลา

แนวทางการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชน
ได้ปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
สังคมและประเทศชาติโดยไม่ถือเป็นวันลา

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2544 เห็นชอบปฏิญญาอาสาสมัครไทยและนโยบายการพัฒนางานอาสาสมัคร โดยในข้อ 8 ของปฏิญญาและแนวนโยบายดังกล่าว กำหนดให้ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ องค์การธุรกิจและองค์การต่าง ๆ ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ขององค์การได้ปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติโดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้จะต้องไม่มีผลทำให้เกิดความเสียหายต่องานราชการ
เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานอาสาสมัครและเพื่อให้องค์การสวัสดิการสังคมมีอาสาสมัครมาช่วยปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามปฏิญญาอาสาสมัครไทยและนโยบายการพัฒนางานอาสาสมัคร กอรปกับเพื่อเป็นการตอบสนองต่อวาระแห่งชาติเรื่องการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม และปี 2550 ซึ่งเป็น ปีแห่งการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคมในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติจึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดแนวทางการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนได้ปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสังคมและประเทศชาติโดยไม่ถือเป็นวันลา ดังนี้

แนวทาง

1. หลักการ
อนุญาตให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐลาไปปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติด้วยความสมัครใจโดยไม่ถือเป็นวันลาและถือเป็นวันปฏิบัติราชการ ได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี ทั้งนี้จะต้องไม่มีผลทำให้เกิดความเสียหายต่องานราชการ และต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

2. หน่วยงานที่รับอาสาสมัครไปช่วยปฏิบัติงาน
ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคม (องค์การสวัสดิการสังคม หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์ ซึ่งได้แก่มูลนิธิหรือสมาคมที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคมหรือองค์กรภาคเอกชนที่มีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมที่ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546) โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ประสงค์รับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานอาสาสมัคร จะต้องระบุเนื้องานให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติทราบเพื่อประกาศให้ส่วนราชการทราบต่อไป

3. หลักฐานการปฏิบัติงาน
ผู้ที่ไปปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครจะต้องนำหลักฐานการอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครจากหน่วยงานต้นสังกัดแสดงต่อองค์การสวัสดิการสังคมและต้องนำเอกสารการรับรองที่แสดงผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการเป็นอาสาสมัครจากองค์การสวัสดิการสังคมแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัด โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดสรุปผลการอนุญาตให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐลาไปปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครให้สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด

4. การติดตามประเมินผล
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และจัดให้มีการประเมินและทบทวนการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี

5. ข้อพึงปฏิบัติของหน่วยงานที่ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐไปปฏิบัติงานอาสาสมัคร
5.1 ลักษณะงานที่จะอนุญาตควรเป็นงานที่มีความเหมาะสมกับความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเป็นงานที่ยังไม่มีบุคลากรเจ้าหน้าที่ของรัฐรับผิดชอบปฏิบัติงานอยู่แล้วหรือมีแต่ไม่เพียงพอและมีความต้องการใช้กำลังคนเพิ่มเติม
5.2 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ขออนุญาตไปปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครฯ ควรเป็นผู้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติ มีความประพฤติดี มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟ้องคดีอาญา
5.3 การกำกับดูแลข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัคร
1) การใดที่จะต้องขออนุมัติ อนุญาตหรือขอความเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐยังคงต้องถือปฏิบัติเช่นเดิม
2) จะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอื่นที่ไปปฏิบัติด้วย หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานต้นสังกัดอาจพิจารณาว่ากล่าว ตักเตือนหรือดำเนินการทางวินัยตามสมควรแก่กรณี หรือสั่งให้ยุติการปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นนั้นและให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้

6. แนวทางการส่งเสริมภาคเอกชน
ในส่วนภาคเอกชนขอความร่วมมือให้เจ้าของสถานประกอบการอนุญาตให้ลูกจ้างลาไปปฏิบัติงานอาสาสมัครตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้อาจกำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาเองหรืออาศัยแนวทางการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติโดยไม่ถือเป็นวันลา หรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้

ขั้นตอน
1. ตรวจสอบรายชื่อองค์การสวัสดิการสังคม ได้แก่ หน่วยงานของรัฐและองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ประสงค์รับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัคร ได้ที่
1.1 เว็ปไซต์คนใจดี www.konjaidee.org
1.2 สอบถามรายละเอียดได้ที่
ส่วนกลาง ศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 3 ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร. 023068950-1
ส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด หรือที่ องค์การสวัสดิการสังคมได้โดยตรง
2. ติดต่อและส่งใบสมัครไปยังองค์การสวัสดิการสังคม (ตามใบสมัครและใบตอบรับการเป็นอาสาสมัครที่แนบมาพร้อมนี้)
3. เมื่อได้รับการตอบรับให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา (ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการขออนุญาต
4. นำหลักฐานการอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครจากหน่วยงานต้นสังกัดแสดงต่อ
องค์การสวัสดิการสังคม
5. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จให้ผู้มีอำนาจขององค์การสวัสดิการสังคมลงนามในเอกสารการรับรองที่แสดงผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการเป็นอาสาสมัคร (ตามที่แนบมาพร้อมนี้)
6. นำเอกสารการรับรองที่แสดงผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการเป็นอาสาสมัคร แสดงต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด
7. ส่วนราชการสรุปผลการอนุญาตให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐลาไปปฏิบัติงานอาสาสมัครให้
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทราบ (ปีละ 2 ครั้ง ตุลาคม- มีนาคม และเมษายน-กันยายน)

*หมายเหตุ 1. การลาไปปฏิบัติงานอาสาสมัครไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก จากต้นสังกัดได้ เนื่องจากการลาไปปฏิบัติงานอาสาสมัครมิใช่การเดินทางไปปฏิบัติราชการตามนัยพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
2. หากประสงค์ไปปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครในท้องที่ใด ถ้าไม่มีองค์กรสาธารณประโยชน์รองรับ ให้ติดต่อหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมที่ปฏิบัติงานในท้องถิ่นนั้น เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รับรองการปฏิบัติงาน

[ดาวโหลด] - เอกสารแนวทางการให้ข้าราชการลาไปทำดี พร้อมทั้งแบบใบสมัคร (PDF)