๘ ล้านการให้ ๘ พันโครงการ ๘ พันวันลา

ข้อความด้านล่างต่อไปนี้เป็นข้อความเดียวกับในรูป

“…การให้ ยังเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขอีกด้วย กล่าวคือ ผู้ให้ก็มีความสุข มีความอิ่มเอมใจ ผู้รับก็มีความสุข มีกำลังใจ สังคมส่วนรวม ตลอดถึงประเทศชาติ ก็มีความผาสุก มีความร่มเย็น ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะเห็นชาวไทย มีความสุขถ้วนหน้ากันด้วยการให้ คือ ความรัก ความเมตตากัน ให้น้ำใจไมตรีกัน ให้อภัยไม่ถือโทษ โกรธเคืองกัน ให้การสงเคราห์ อนุเคราะห์กัน โดยมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน ด้วยความบริสุทธฺ และจริงใจ....”

พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ “๘ ล้านการให้ ๘ พันโครงการ ๘ พันวันลา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ปี ๒๕๕๐ ปีแห่งการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๐ กำหนด เรื่อง การให้และการอาสาช่วยเหลือสังคมเป็นวาระแห่งชาติประกาศให้ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นปีแห่งการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม และเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าว

เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัญและเอกชนมีส่วนร่วมดำเนินงานตามวาระแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่องการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม อันจะส่งผลไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ ๘ ล้านการให้ ๘ พันโครงการ ๘ พันวันลา

“๘ ล้านการให้ ๘ พันโครงการ ๘ พันวันลา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ปี ๒๕๕๐ ปีแห่งการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม

ประกอบด้วย
เชิญชวนประชาชน : ร่วมทำกิจกรรม “๘ ล้านการให้และการอาสาช่วยเลหือสังคม”

เป้าหมาย ๘ ล้านการให้ ในปี ๒๕๕๐
เชิญชวนหน่วยงาน : ร่วมทำกิจกรรม “หนึ่งหน่วยงานหนึ่งโครงการการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม”

เป้าหมาย ๘ พันโครงการ
เชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลและพนักงานเอกชน : ร่วมทำกิจกรรม “ลาไปเป็นอาสาสมัคร”

เป้าหมาย ๘ พันวันลา
ขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมส่งบันทึกทำดี การให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม ผ่านไปรษณียบัตร ตู้ ปณ. ๑๐๘ ปณฝ. ซันทาวเวอร์ส กทม. ๑๐๙๐๕

หรือเว็บไซต์คนใจดี www.konjaidee.org

การเข้าร่วมกิจกรรม

บันทึกทำดี การให้และการอาสาช่วยเหลือสังคมของท่านหรือหน่วยงานท่านที่ทำตั้งแต่ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ หรือดาวน์โหลดแบบบันทึก ได้ที่ เว็บไซต์คนใจดี www.konjaidee.org

ขอเอกสาร สอบถามข้อมูล ส่งข้อมูลได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โทร. ๐ ๒๓๐๖ ๘๙๕๑-๒ หรือ โทร. ๐ ๒๓๐๖ ๘๙๐๙ โทรสาร ๐ ๒๓๐๖ ๘๙๑๑, ๐ ๒๓๐๖ ๘๙๕๒ หรือที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด