มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา
ที่อยู่: 
มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 
02-5252333-5, 02-5250981-5 ต่อ 2139
เบอร์แฟกซ์: 
02-9689945
กิจกรรมและโครงการ: 
อาสาฝึกสอนอาชีพให้แก่ผู้ป่วยจิตเวช ส่งเสริม และสนับสนุนการบริการผู้ป่วยจิตเวช และผู้ป่วยติดสารเสพติดของโรงพยาบาลศรีธัญญา, พัฒนาวิชาการเพื่อ พัฒนาการบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลศรีธัญญา
ความต้องการอาสาสมัคร: 
อาสาดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวท เป็นส่วนร่วมคืนคนดีสู่สังคม อาสาดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวทที่ยังคงอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลและมูลนิธิ โดยการฝึกสอนอาชีพให้แก่ผู้ป่วย ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการทางจิตทุเลา และบริจาคเงิน อาหาร เสื้อผ้า รองเท้า สิ่งของ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด