ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย ภูเก็ต

ชื่อหน่วยงาน: 
ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย ภูเก็ต
ที่อยู่: 
97 ถ.ปฎิพัทธ์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
จังหวัด: 
ภูเก็ต
ผู้ประสานงาน: 
นายนิวัฒน์ เอ่งฉว้น
กิจกรรมและโครงการ: 
พัฒนาคนหนุ่มสาวให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี นำพาองค์กรบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นแกนนำในการประพฤติตนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่ดีของสังคม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน