ศูนย์ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี
ที่อยู่: 
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี
จังหวัด: 
สระบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
036-380865
ผู้ประสานงาน: 
คุณวสันต์ คำอุไร
เบอร์แฟกซ์: 
036-326213-4 ต่อ103
อีเมลล์: 
psm_2@hotmail.com
กิจกรรมและโครงการ: 
คลินิกให้คำปรึกษา ศูนย์ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง โครงการอรุณเบิกฟ้า เส้นทางชีวิต ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV Sun flower Saraburi เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV จังหวัดสระบุรี เพื่อให้มีการเชื่อมโยงในลักษณะเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับข่าวสารความรู้ ความช่วยเหลือ และการพัฒนาตนเอง สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข - โครงการ Quality of Teenage Life ในกลุ่มเยาวชน เพื่อสร้างอาสาสมัครในกลุ่มเยาวชน เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และการป้องกันที่ถูกต้อง โครงการพุทธะธรรมนำสุข เสริมสร้างพลังชีวิต (การใช้หลักศาสนาในการดำเนินชีวิต)
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด

วัตถุประสงค์ 
-  ศูนย์ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง เป็นการดำเนินงานรูปแบบการรวมศูนย์กลางการทำงานเป็นจุดเดียว
   โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพเข้าร่วมทำงานเป็นศูนย์กลางของข้อมูล และรวบรวมงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้ป่วยเรื้อรังเอาไว้ด้วยกัน
   จัดระบบบริการให้การบริการคำปรึกษาแก่ผู้มารับบริการ ผู้ป่วยภายใน – นอก ครอบครัว ประชาชนทั่วไป ที่มีปัญหาด้านสุขภาพอนามัย
   การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและทางเลือกการรักษาอย่างครบถ้วนต่อเนื่อง
   การดูแลด้านจิตสังคมแก่ผู้ป่วย ครอบครัว ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ เกิดความพึงพอใจ
   ตลอดจนการยอมรับสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข

รับอาสาให้ช่วยงาน
   - แกนนำอาสาสมัครทางสังคม  เพื่อช่วยเหลือดูแล / สนับสนุน  การดำเนินกิจกรรมโรคเอดส์ในชุมชน  และร่วมรณรงค์ป้องกันการเผยแพร่ของโรคเอดส์
คุณสมบัติเฉพาะของอาสาสมัคร
   -   เข้าใจสภาวะจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบ  และรักษาความลับซึ่งเป็นสิทธิของผปู้ป่วย
   -  ความเสียสละ  มีจิตใจโอบอ้อมอารี  ไม่รังเกียจผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ  HIV
   -  ไม่หวังผลตอบแทน  “ มีใจเป็นกุศล หวังตอบแทนคุณแผ่นดิน ”