กองทุนสัจจะสวัสดิการตำบลบัวค้อ

ชื่อหน่วยงาน: 
กองทุนสัจจะสวัสดิการตำบลบัวค้อ
ที่อยู่: 
135 ม.10 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
จังหวัด: 
มหาสารคาม
ผู้ประสานงาน: 
นายนคร เดชบุรัมย์
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือสมาชิกเรื่องเกิดแก่เจ็บตาย พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา พัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง