ศูนย์ประสานงานเพื่อการพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชนลำพูน

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์ประสานงานเพื่อการพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชนลำพูน
ที่อยู่: 
84/1 หมู่ที่ 7 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
จังหวัด: 
ลำพูน
เบอร์ติดต่อ: 
053-520211
ผู้ประสานงาน: 
นางศรีนวล เป็งคำตา ประธานศูนย์ฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
- สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน- ส่งเสริมการฝึกอาชีพ สนับสนุนทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ- อบรมให้ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพแก่กลุ่มสตรี อบรมสิทธิเด็ก- ให้ที่พักพิงชั่วคราว
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ
บ้าน ที่อยู่อาศัย