ศูนย์สนับสนุนการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์สนับสนุนการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่: 
ศูนย์สนับสนุนการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 
02-6342990
ผู้ประสานงาน: 
คุณสุภาพร มหาพลตระกูล (ผู้อำนวยการ), คุณฉันทิตา สีตลพฤกษ์ (ผู้จัดการโครงการ)
เบอร์แฟกซ์: 
02-2343032
อีเมลล์: 
info@cwite.org
เว็บไซต์: 
www.cwite.org
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เทคโนโลยี สารสนเทศ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

ศูนย์สนับสนุนการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า The Center for World Information
Technology Education มีชื่อย่อว่า CWITE.ORG หรือซีไวท์ ซีไวท์เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ภายใต้กฎบัตร 501(c)3 Tax exempt non-profit organization ปัจจุบันได้ริเริ่มดาเนินงานใน
ประเทศไทยในลักษณะเป็นศูนย์การเรียนรู้และกาลังอยู่ระหว่างจัดตั้งเป็นมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลด
ช่องว่างการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ทางานเพื่อสังคมโดยไม่แสวงหากาไร

ปัจจุบันศูนย์ฯได้รับการสนับสนุนจากนายเจสัน สแวริงเก้น ผู้ก่อตั้งและซีอีโอบริษัทโนวาลีฟ ซอฟต์แวร์ จากัด

พันธกิจ

พันธกิจหลัก คือ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเกิด
ประสิทธิผล และดาเนินงานเพื่อสังคมร่วมกับองค์กรหรือกลุ่มบุคคลอย่างเป็นระบบ เป็นเครือข่ายความร่วมมือ
ซึ่งกันและกัน เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ
เช่น การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยมุ่งหวังที่จะเห็นคนด้อยโอกาสและผู้ที่ทางานเพื่อสังคมมี
โอกาสทางการศึกษา รายได้ และอาชีพที่ดีขึ้น ตลอดจนทาให้เกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
หรือการมีจิตสาธารณะ

การดำเนินงาน

  • จัดและดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือร่วมกับองค์กรอื่น
  • อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากรเพื่อจัดการศึกษา หรือจัดประชุม สัมมนา เพื่อ
    พัฒนาคนให้มีศักยภาพสูงขึ้นในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรทุกประเภท ที่มีพันธกิจ
    คล้ายคลึงกัน
  • บริจาคทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมตามสมควร

ผู้ประสงค์บริจาคเพื่อสนับสนุนซีไวท์ บริจาคได้ที่ บัญชีเลขที่ 101-8-30067-1 ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบริษัทโนวาลีฟ