ฐานข้อมูลองค์กรแบ่งตามประเภทขององค์กร

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้
ฐานข้อมูลองค์กรภาคสังคมที่ทำเพื่อสาธารณะประโยชน์ ประเภทองค์กรเอกชน มูลนิธิต่างๆ
ฐานข้อมูลองค์กรภาคสังคมที่ทำเพื่อสาธารณะประโยชน์ ประเภทองค์กรอาสาสมัคร และอาสาสมัคร
ฐานข้อมูลองค์กรภาคสังคมที่ทำเพื่อสาธารณะประโยชน์ ประเภทองค์กรภาคธุรกิจ
ฐานข้อมูลองค์กรภาคสังคมที่ทำเพื่อสาธารณะประโยชน์ในชุมชน ประเภทองค์กรในชุมชน

ฐานข้อมูลองค์กรภาคสังคมที่ทำเพื่อสาธารณะประโยชน์ ประเภทองค์กร และหน่วยงานภาครัฐ

ฐานข้อมูลองค์กรภาคสังคมที่ทำเพื่อสาธารณะประโยชน์ ประเภทองค์กรด้านศาสนา