ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคาม

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคาม
ที่อยู่: 
ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
จังหวัด: 
สมุทรสงคราม
เบอร์ติดต่อ: 
086-1777942, 089-7468803, 034-731188
ผู้ประสานงาน: 
คุณพีร์นิธิ รัตนะพงศ์ธระ
เว็บไซต์: 
www.klonkhonemangrove.com
กิจกรรมและโครงการ: 
อนุรักษ์ทรัพยากรบริเวณป่าชายเลน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างรายได้สู่ชุมชน และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน ชมการประมง ปลูกป่าชายเลน และสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ
สันทนาการ การท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์
อนุรักษ์ทรัพยากรบริเวณป่าชายเลน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างรายได้สู่ชุมชน และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าชายเลน