สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเอลีชา จ.หนองบัวลำภู

ชื่อหน่วยงาน: 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเอลีชา จ.หนองบัวลำภู
ที่อยู่: 
161 ม.3 ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
จังหวัด: 
หนองบัวลำภู
เบอร์ติดต่อ: 
089-8613473
ผู้ประสานงาน: 
นางอัมพร พรหมปัญญา
กิจกรรมและโครงการ: 
1.จัดให้มีที่พักอาศัย จัดเครื่องปัจจัยสี่ให้มีพี่เลี้ยงเอาใจใส่ใกล้ชิดให้ความรักความอบอุ่นแบบครอบครัว 2.ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา 3.จัดอบรมจริยธรรมแบบคริสเตียน 4.จัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลในเชิงปฏิบัติ 5.จัดกิจกรรมอบรมค่ายๆกิจกรรมกีฬา นันทนาการ 6.จัดให้เด็กได้มีส่วนร่วมกับสังคมชุมชน เช่นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ช่วยเหลือสัตว์
สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี สารสนเทศ
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ
สันทนาการ การท่องเที่ยว
ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
บ้าน ที่อยู่อาศัย
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม

วัตถุประสงค์
1.เพื่อช่วยเหลือเก็กกำพร้าด้อยโอกาส เด็กที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก
2.บริการให้ที่พักอาศัยพร้อมปัจจัยสี่
3.ยก รับดับคุณภาพชีวิตโดยการส่งเสริมการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพและส่ง เสริมพัฒนาศักยภาพรายบุคคลให้การอบรมสั่งสอนจริยธรรมและปลูกฝังการรักษาขนบ ธรรมเนียมประเพณีแบบไทยๆเพื่อให้เด็กสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตและเป็นคน ดีของสังคมไทย