สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทรชินี ดอยตุง จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน: 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทรชินี ดอยตุง จ.เชียงราย
ที่อยู่: 
97 หมู่ 6 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
053-767154
ผู้ประสานงาน: 
นางเรืองรอง เย็นใจมา
เบอร์แฟกซ์: 
053-767154
อีเมลล์: 
jawyenjaima@hotmail.com
กิจกรรมและโครงการ: 
1.- โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ 2.- โครงการโรงเรียนพ่อแม่ 3.- โครงการและป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4.- โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน 5.- โครงการชุมชนต้นแบบ เบาหวาน และความดัน 6.- โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าทางทันตกรรม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ
ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดำเนินงานบริการสาธารณสุขผสมผสาน สนับสนุนงานสสม. และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพัฒนางานด้านบริหาร  วิชาการ  มีคุณภาพมาตรฐาน
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรมีศักยภาพ  ในการปฎิบัติงาน และมีพฤติกรรมบริการเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ
3. ให้บริการสอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมกับพื้นที่
4. จัดระบบข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน ครอบคลุม  รวดเร็ว  ถูกต้องเชื่อมโยง  ทันสมัย