สถานีอนามัยบ้างปางค่า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน: 
สถานีอนามัยบ้างปางค่า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
ที่อยู่: 
สถานีอนามัยบ้านปางค่า ต.ตับเต่า จ.เชียงราย
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
053-710286
ผู้ประสานงาน: 
นายประหยัด หินทราย
อีเมลล์: 
hinsai88@thaimail.com
กิจกรรมและโครงการ: 
1.- โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจากล่างขึ้นบนเริ่มใช้กระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่ปี 2540 2.- โครงการจัดการหมู่บ้านสุขภาพพึ่งตนเอง 8 D
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ช่วยเหลือสัตว์
สิ่งแวดล้อม
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด

วัตถุประสงค์ 
การส่งเสริม  ป้องกัน  ฟื้นฟูสมรรถภาพ  การรักษา  สนับสนุนชุมชนเป็นพี่เลี้ยงด้านสุขภาพ  รับผิดชอบ  หมู่บ้าน หมู่ 6 ,7,8,11,13,18