สภาชุมชนโพธิ์พระยาร่วมใจ จ.สุพรรณบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สภาชุมชนโพธิ์พระยาร่วมใจ จ.สุพรรณบุรี
ที่อยู่: 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
จังหวัด: 
สุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
035-536142-3, 081-8568949
ผู้ประสานงาน: 
นายชิษณุ เชิดชูสุวรรณ ประธานกรรมการสภาชุมชนโพธิ์พระยาร่วมใจ
เบอร์แฟกซ์: 
035-535900
อีเมลล์: 
CHITSANU09@hotmail.com
กิจกรรมและโครงการ: 
1.จัดหาทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซื้ออุปกรณ์การเรียน ทุกปีการศึกษา 2.ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปการแสดงลิเก 3.จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนโพธิ์พระยาร่วมใจ ที่ให้สมาชิกชุมชนร่วมเป็นเจ้าของโดยการสมทบกองทุนวันละบาทแล้วนำมาจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
สันทนาการ การท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเทิดทูนชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
3. แสวงหาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาชุมชนอื่นๆ