สถาบันการเงินชุมชนบ้านอาบช้าง จ.หนองบัวลำภู

ชื่อหน่วยงาน: 
สถาบันการเงินชุมชนบ้านอาบช้าง จ.หนองบัวลำภู
ที่อยู่: 
9 ม.5 ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
จังหวัด: 
หนองบัวลำภู
เบอร์ติดต่อ: 
081-7499776
ผู้ประสานงาน: 
นายพิทักษ์ ชาระ
กิจกรรมและโครงการ: 
ออมทรัพย์ วันละ 1 บาท เพื่อจัดสวัสดิการชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย ส่งสัจจะรายเดือน/รายปีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ช่วยเหลือสัตว์
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานช่วยเหลือสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสของคนในชุมชน
2.เพื่อให้เกิดสังคมเอื้ออาทรและความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน