สมาคมชาวเหนือ สระบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมชาวเหนือ สระบุรี
ที่อยู่: 
70 ถ.เทศบาล3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
จังหวัด: 
สระบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
081-4344934
ผู้ประสานงาน: 
อาจารย์ สหัส อมรรัตนานนท์
กิจกรรมและโครงการ: 
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม โครงการเยาวชนฝึกซ้อมดนตรีพื้นบ้าน สนับสนุนสมาคมชาวเหนือ ช่วยเหลือเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มแก่ผู้ยากไร้ในภาคเหนือ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
ศิลปวัฒนธรรม
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว

วัตถุประสงค์ 
-อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวเหนือ
-ให้ความช่วยเหลือชาวเหนือที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ