สมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ที่อยู่: 
664 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด: 
ปราจีนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
037-211071
ผู้ประสานงาน: 
นางบังอร วิลาวัลย์ ประธานสมาคม
กิจกรรมและโครงการ: 
1. มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน 2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเมื่อนักเรียนไปต่างประเทศ 3. จ้างครูสอนวิชาฟิสิกส์คณิตศาสตร์ บรรณารักษ์วงโยธวาธิต
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
เทคโนโลยี สารสนเทศ
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ 
1. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง-ครู เพื่อร่วมมือในการจัดการศึกษา
2. ส่งเสริมความเจริญในการศึกษาของนักเรียนและสวัสดิการของสมาชิก
3. แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน
4. ร่วมมือกับรัฐบาลองค์การสมาคม บุคคล ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้