มูลนิธิคริสเตียน จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิคริสเตียน จ.เชียงราย
ที่อยู่: 
2287 ม.1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
053-723287
ผู้ประสานงาน: 
คุณหรรษา สมจิต
กิจกรรมและโครงการ: 
1. ให้ความรู้ในเรื่องพระธรรมคำสอนของพระเจ้า 2. ทำพิธีปลดทุกข์ผู้ไม่มีที่พึ่ง 3. บริจาคสิ่งของผู้ด้อยโอกาส 4. ดูแลเลี้ยงดู ผู้ด้อยโอกาสยากไร้ ไม่มีทีพึ่ง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
ศาสนา จริยธรรม

1. ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก
2. ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
3. ช่วยเหลือผู้สูงอายุ
4. อื่นๆ