สมาคมศูนย์ประสานงานองค์การเอกชน จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมศูนย์ประสานงานองค์การเอกชน จังหวัดกาญจนบุรี
ที่อยู่: 
สมาคมศูนย์ประสานงานองค์การเอกชน จังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางชั้น๔(ปีกขวา) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
จังหวัด: 
กาญจนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
034-518419
ผู้ประสานงาน: 
นายสมภาพ ธีระสานต์ เลขาธิการ, นางกัญญาพร สุทธิพัน์ ผู้จัดการสำนักงานสมาคมศูนย์ประสานงานฯ
เบอร์แฟกซ์: 
034-513900, 034-641435, 034-514977
กิจกรรมและโครงการ: 
1.เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร 2.ประส่านงานเครื่อขายอาสาสมัครและองค์กรสมาคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 3.ร่วมทำกิจกรรมหนุนเสริมสมาชิกทั้งภาครัฐภาคเอกชน และประชาสังคม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท

ประเภทของการให้
1.ช่วยงานด้วยการอาสาสมัคร
2.บริจาคเงินให้ผู้ด้อยโอกาสและด้านการศึกษา
3.บริจาคสื่งของให้ผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ