สมาคมศูนย์ประสานงานองค์การเอกชน

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมศูนย์ประสานงานองค์การเอกชน
ที่อยู่: 
ศาลากลาง ชั้น4 ถ.แสงชูโต อ.เมือง
จังหวัด: 
กาญจนบุรี
ผู้ประสานงาน: 
ดร.สิงห์ ตั้งเจริญชัยชนะ นายกสมาคมฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
ประสานงานเครือข่ายระหว่างภาครัฐและเอกชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
รับบริจาคเงิน สิ่งของ