สมาคมศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน จังหวัดกาญจนบุรี
ที่อยู่: 
สมาคมศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนประจำจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางชั้น ๔ (ปีกขวา) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
จังหวัด: 
กาญจนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
034-518419, 081-7631819, 081-9489522
ผู้ประสานงาน: 
นายสมภพ ธีระศานต์ เลขาธิการ, นางกัญญาพร สุทธิพันธ์ ผู้จัดการสำนักงานสมาคมศูนย์ประสานงานฯ
เบอร์แฟกซ์: 
๐๓๔-๕๑๓๘๖๖, ๐๓๔-๖๔๑๔๐๑, ๐๓๔-๕๑๔๙๔๓
อีเมลล์: 
s_thirasan@yahoo.com
เว็บไซต์: 
sr_kanbur@yahoo.com, kunyaporn@yahoo.com, kunyaporn3@hotmail.com
กิจกรรมและโครงการ: 
๑. เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร ๒. ประสานงานเครือข่ายอาสาสมัคร และองค์กรสมาชิกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ๓. ร่วมทำกิจกรรมหนุนเสริมกับสมาชิกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ๔. เป็นกรรมการในทุกภาคส่วนกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ

ประเภทของการให้
๑. ช่วยงานด้วยการอาสาสมัคร
๒. บริจาคเงินให้ผู้ด้อยโอกาสและด้านการศึกษา
๓. บริจาคสิ่งของให้ผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ