สมาคมสัจจะพัฒนาคุณธรรมตราด

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมสัจจะพัฒนาคุณธรรมตราด
ที่อยู่: 
2/8 อาคารพระราชเขมากร วัดไผ่ล้อม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
จังหวัด: 
ตราด
เบอร์ติดต่อ: 
0-3952-4200
ผู้ประสานงาน: 
นายประดิษฐ์ ดวงนภา
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมสนับสนุนและแพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ พัฒนาคุณธรรม จิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี่ที่เหมาะสม สุขภาพของชุมชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี สารสนเทศ
พัฒนาชุมชนและชนบท
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ