ชมรมข้าราชการบำเน็จบำนาญและทหารกองหนุน

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมข้าราชการบำเน็จบำนาญและทหารกองหนุน
ที่อยู่: 
170 หมู่ 3 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด: 
ปราจีนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
0-3738-5128
ผู้ประสานงาน: 
พันเอกศักดิ์ชาย ชัยนันทนาพร ประธานชมรม
กิจกรรมและโครงการ: 
นันทนาการ/ฟื้นฟู สภาพจิตใจแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกและครอบครัว
2. เสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก
3. ให้การช่วยเหลือซึ่งกันละกันและเมื่อยามเจ็บป่วยหรือถึงแก่กรรม และประสบภัยพิบัติ