สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน
ที่อยู่: 
501/1 หมู่ 3 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 
02-929-2222, 02-929-2301-07
อีเมลล์: 
in@apsw-thailand.org
เว็บไซต์: 
www.apsw-thailand.org
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมให้สตรีได้รับความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม และส่งเสริมความรู้ความสามารถของสตรีในการประกอบวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เด็ก ที่ด้อยโอกาส โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้ ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสตรี เป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนสำหรับผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระ เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมทักษะทางวิชาชีพให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและผู้ สนใจทั่วไปบ้านเพื่อนใจวัยทีน เปิดโลกความรู้ เปิดโลกความรัก มุ่งให้ความรู้กับเยาวชนโดยผ่านกิจกรรม โดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และอนามัยเจริญพันธุ์ร้อยละ 27 ของคนไทยทั้งประเทศเป็นวัยรุ่น (10-24 ปี)
ความต้องการอาสาสมัคร: 
อาสาชวนน้องๆในความดูแลของสมาคมเล่นเกม เต้นรำประกอบเพลง ชวนน้องคุย ชวนน้องออกกำลังกาย เป็นกิจกรรมเพื่อมองความบันเทิงต่างๆ บ้านพักฉุกเฉิน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี
ชีวิตและสุขภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี บ้านพักฉุกเฉิน ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   Association for the Promotion of the Status of Women under the Royal Patronage of HRH Princess Soamsawali

ส่งเสริมให้สตรีได้รับความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม และส่งเสริมความรู้ความสามารถของสตรีในการประกอบวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เด็ก ที่ด้อยโอกาส โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้ ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสตรี เป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนสำหรับผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระ เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมทักษะทางวิชาชีพให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและผู้ สนใจทั่วไปบ้านเพื่อนใจวัยทีน เปิดโลกความรู้ เปิดโลกความรัก มุ่งให้ความรู้กับเยาวชนโดยผ่านกิจกรรม โดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และอนามัยเจริญพันธุ์ร้อยละ 27 ของคนไทยทั้งประเทศเป็นวัยรุ่น (10-24 ปี)

รับอาสาสมัคร
อาสาชวนน้องๆในความดูแลของสมาคมเล่นเกม เต้นรำประกอบเพลง ชวนน้องคุย ชวนน้องออกกำลังกาย เป็นกิจกรรมเพื่อมองความบันเทิงต่างๆ บ้านพักฉุกเฉิน

แจ้งเหตุการณ์ละเมิดสิทธิสตรี
รายงานเมื่อพบเห็นการละเมิดสิทธิสตรีในรูปแบบต่างๆ เช่น คุกคามทางเพศ สามีทอดทิ้งทำร้ายทุบตี ถูกล่อลวงและบังคับค้าประเวณี ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม และถูกเลือกปฏิบัติในเรื่องของอาชีพ

อาสาบริจาคสิ่งของ
รับบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค แก่สตรีทีด้อยโอกาส ให้แก่บ้านพักฉุกเฉิน รวมไปถึงการหาทำเลที่ตั้งกล่องรับบริจาคสิ่งของจากหน่วยงานต่างๆ

อาสามอบแรงกาย
อาสาปรับภูมิทัศน์ในบริเวณบ้านพักฉุกเฉิน, อาสาทาสีสวนหิน, ห้อง, อาคาร, ทำครัว เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณบ้านพักฉุกเฉิน

อาสาประชาสัมพันธ์องค์กร
ช่วยหา Mailing list กระจายข่าวบ้านพักฉุกเฉิน, แจกเอกสารแนะนำกิจกรรมบ้านพักฉุกเฉิน, และเป็นสื่อกลางแนะนำ hotline เพื่อให้แก่ผู้ประสบปัญหา ได้เข้าถึงบริการขอรับฟังคำปรึกษาชีวิต