สร้างเสริมอาชีพและสุขภาพใจตราดาว จ.ยโสธร

ชื่อหน่วยงาน: 
สร้างเสริมอาชีพและสุขภาพใจตราดาว จ.ยโสธร
ที่อยู่: 
22/2 ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร
จังหวัด: 
ยโสธร
เบอร์ติดต่อ: 
045-714209
ผู้ประสานงาน: 
นางบุญโฮม แนวบุตร ประธามชมรมฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
กิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ 
 - พัฒนาสุขภาพกาย และจิตใจ และประสานงานด้านจัดหาอาชีพให้กับทุกคน

รับอาสาให้ช่วยงาน
    - เครือข่ายจิตอาสาช่วยเหลือด้านการจัดหาอาชีพเสริม
คุณสมบัติเฉพาะของอาสาสมัคร
    - เป็นผู้ที่สามารถจัดหาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ได้อย่างยั่งยืน