ศาสนา จริยธรรม

 • ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดเพชรบุรีได้มีกระบวนการเรียนรู้และทักษะในการดำรงชีวิตเกี่ยวข้องกับพุทธธรรมวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
 • เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
 • ศึกษาพระคัมภีร์ นมัสการ/เทศนา ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาชีวิตด้านความเป็นอยู่ โดยจัดบริการสิ่งจำเป็นพื้นฐาน ให้การบำบัดภายในด้วยการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ
  ศาสนา จริยธรรม
 • ให้การสนับสนุนสวัสดิการแกคนชรา สนับสนุนทางด้านสุขภาพแก่คนชรา (การออกกำลังกาย) ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมทางด้านการปฏิบัติธรรมแก่ผู้สูงอายุในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ศาสนา จริยธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
 • โครงการพิราบอาสา...(ตามประเด็นกิจกรรมอาสา)...
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ศาสนา จริยธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
 • โครงการทอดผ้าป่า รณรงค์งดสูบบุหรี่ โครงการธรรมสู่ประตูบ้าน
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ศาสนา จริยธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
 • ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
 • ทุกโครงการค่ะ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ศาสนา จริยธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
 • ปลูกจิตสำนึกเยาวชนทุกระดับให้เห็นถึงความเลวร้ายและเสียหายในการทุจริต
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
 • บริจาคเงิน สิ่งของอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างให้วัด โรงเรียน หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในจังหวัดสระบุรี สุพรรณบุรี
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศาสนา จริยธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
 • พัฒนาสังคมสู่ความยังยืน
  สตรี สิทธิสตรี
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
 • จัดทำโครงการพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนระดับประถม มัธยมของจังหวัดสุพรรณบุรี
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
 • เพื่อค้นคว้าความรู้เผยแพร่และปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา
  ศาสนา จริยธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
 • ให้การสงเคราะห์แก่พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้การช่วยเหลือเมืองมหาสารคามเป็นเมืองการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
 • ส่งเสริมการศึกษาปริญัติธรรมทุกแผนกแก่ภิกษุสามเณรและเยาวชนผู้สนใจ ส่งเสริมทุนการศึกษา ค้นคว้าปริวรรต อนุรักษ์วัตถุโบราณและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป บำรุงปัจจัยสี่แด่ พระภิกษุสามเณร
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
 • ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
 • ทุนการศึกษาเด็กนักเรียน บำรุงพุทธศาสนา
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
 • รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
 • อบรมปลูกฝังฟื้นฟูคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้ด้านศาสนาวัฒนธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ศาสนา จริยธรรม