ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องเรียนธรรมชาติ เยาวชนยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมต้อนรับปิดเทอมของน้องๆ 7-12 ปี เด็กๆ จะได้เรียนรู้อย่างมีสาระไปกับวิธีการลดโลกร้อน และการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ด้วยตัวเอง รวมถึงศึกษาวิถีชีวิตของนก เพลิดเพลินกับกิจการต่างๆ อีกมากมายกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสมเด็จย่า ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 3 คลองสาน
(สมัครด่วน! บัดนี้ - 19 เมษายน) ! จำนวนจำกัด

สอบถาม โทร 02-437-7799

ที่มา: อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เปิดรับสมัครการประกวดภาพยนตร์สั้น Jariyatam Short Film #๒

เปิดรับสมัครการประกวดภาพยนตร์สั้น Jariyatam Short Film ครั้งที่ ๒  หัวข้อ
Jariyatam Short Film 2

Jariyatam Short Film 2

“พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้”  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ
สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ  ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา

และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น Jariyatam Short Film ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้”  เพื่อส่งเสริมการผลิตภาพยนตร์สั้น   อันมีเนื้อหาจรรโลงใจ และ สติปัญญา     ให้มีความสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาและ ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม   ให้เกิดขึ้นแก่เยาวชน   ด้วยสื่อผสมสมัยใหม่ เกิดจิตสำนึก และ เห็นคุณค่าแห่งพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เพียรพยายามบำเพ็ญบารมี จนได้ตรัสรู้ นับเป็นเวลาได้ ๒,๖๐๐ ปีแล้ว ผู้ชนะเลิศในการประกวดจะได้รับโล่ประทาน และทุนการศึกษา และใบประกาศเกียรติคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่ หรือคลิ๊กเพื่อกรอกเอกสารการสมัครผ่านเว็บ

 ๑.เงื่อนไขการสมัคร
 ๒.ใบสมัคร
 ๓.ใบกรอกประวัติ
๔.เอกสารโครงการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ๐๘-๖๑๙๖-๙๖๓๖,๐๘-๔๗๑๐-๐๖๑๐,๐๘-๗๙๗๙-๐๘๓๕

โทร : ๐-๒๖๘๕-๔๙๓๒
โทรสาร : ๐-๒๖๒๑-๑๘๖๑
เว็บไซต์ : www.jariyatam.com
Facebook : www.facebook.com/jariyatam
อีเมล : jariyatamshortfilm@gmail.com

หมดเขตรับสมัคร = ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕

สำหรับ = นักเรียน , นิสิต , นักศึกษา, และประชาชนทั่วไป

ขอเชิญร่วมงาน Volunteer Street Fair 2

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
๑) เพื่อรณรงค์งานอาสาสมัครเพื่อสังคมให้สังคมได้รับรู้และเกิดความเข้าใจอย่างหลากหลายมิติยิ่งขึ้น
๒) เพื่อสื่อสารแนวคิด “อาสา (ไม่) สมัคร (เล่น)” ให้เกิดการตระหนักในความสำคัญของบทบาทอาสาสมัครที่มี
    คุณภาพมากขึ้น
๓) เพื่อนำเสนอความสำคัญของการเตรียมความพร้อมอาสาสมัครทั้งด้านทักษะและด้านจิตใจ
๔) เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรที่ทำงานสนับสนุนและส่งเสริมงานอาสาสมัครต่างๆ
๕) เพื่อจุดประกายสังคมให้เห็นความเชื่อโยงของบทบาทอาสาสมัครกับการพัฒนาประเทศ

แนวคิดในงานจัดงานปี ๒๕๕๕
“อาสา (ไม่) สมัคร (เล่น)” คือแนวคิดหลักในการจัดงานครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๕ โดยมีความเป็นมาจากการถอดบทเรียนการทำงานของอาสาสมัครในช่วงน้ำท่วมใหญ่ ปี ๒๕๕๔ ซึ่งบรรดาองค์กร / หน่วยงานอาสาสมัครมีความเห็นร่วมกันว่า แม้ว่าอาสาสมัครจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือบรรเทาและฟื้นฟูสังคม ในภาวะภัยพิบัติเพราะด้วยความเสียหายที่กว้างขวางไม่อาจเป็นหน้าที่ของภาค รัฐเพียงเท่านั้นที่สามารถรับมือกับภัยพิบัติได้หากแต่ภาคประชาชน/ภาคสังคม มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ดังนั้นอาสาสมัครจึงเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของคนในสังคมที่ชัดเจนที่สุด อย่างไรก็ตาม การทำงานอาสาสมัครในช่วงภัยพิบัติมีความจำเป็นที่ต้องเตรียมความพร้อมอาสา สมัคร เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่ถูกต้อง เหมาะสมในการทำงานภายใต้สภาวะวิกฤติ “อาสา (ไม่) สมัคร (เล่น)” จึงเป็นแนวคิดที่ต้องการสื่อสารคุณลักษณะของอาสาสมัครที่มี ความพร้อม มีทักษะและความรู้ มีความยืดหยุ่น และ มีความรับผิดชอบในงานของตนเอง เพื่อช่วยยกระดับงานอาสาสมัครและสร้างประโยชน์ที่มีคุณภาพแก่สังคมอย่างแท้ จริง

ลักษณะกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆของงานอยู่ภายใต้แนวคิด “อาสา (ไม่) สมัคร (เล่น)” เป็นกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นให้อาสาสมัครหรือผู้ที่ สนใจทั่วไปได้ทดลองทำกิจกรรมเตรียมความพร้อม ทักษะความรู้ สภาพจิตใจ และวิธีการทำงานกับผู้อื่น รวมทั้งได้ทำกิจกรรมอาสาสมัครจริงภายในงาน โดยรวมกิจกรรมจะถูกแบ่งออกเป็น 5 โซนหลัก ได้แก่

 

==========================================================================

ประกาศ รับอาสาสมัครในงาน ตลาดนัดอาสาสมัคร ครั้งที่ 2

 ฝ่ายและจำนวนอาสาสมัครงาน volunteer street fair ครั้งที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2555)

ฝ่าย
จำนวนอาสาสมัคร
รายละเอียด
ดูแล/ประสานงาน/ช่วยเหลือโซนกิจกรรม (3 โซน)
30 คน
โซนฐานหัวมี 5 กิจกรรม กิจกรรมละ 2 คน รวม 10 คน
โซนฐานใจมี 5 กิจกรรม กิจกรรมละ 2 คน รวม 10 คน
โซนฐานกายมี 5 กิจกรรม กิจกรรมละ 2 คน รวม 10 คน
ดูแลโซนนิทรรศการความรู้
5 คน
 
ดูแลโซนทำความรู้จักองค์กร
10 คน
อาสาสมัคร 1 คน ดูแลองค์กรที่เปิดบูธ 2-3 องค์กร
Social network
5 คน
หน้าที่อาสาสมัครฝ่ายนี้คือการถ่ายรูปกิจกรรมและบรรยากาศของงาน เพื่อรายงานกิจกรรมและรูปบรรยากาศงานลงสื่อ social network ( facebook, twitter)
ประจำบูธประชาสัมพันธ์หน้างาน
5 คน
ทำหน้าที่ลงทะเบียน ประชาสัมพันธ์โซนพื้นที่จัดงาน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆภายในงาน ฯลฯ
สวัสดิการ
10 คน
ดูแลเรื่องสวัสดิการของอาสาสมัคร ทีมงาน นักแสดง และขนส่งอุปกรณ์ต่างๆ
ประจำเวทีใหญ่
10 คน
 
มัคคุเทศ ภาษาอังกฤษ
5 คน
 ต้อนรับ แนะนำงาน ให้กับผู้เข้าร่วมงานที่เป็นชาวต่างชาติ
รวม
75 คน
 
ทุกฝ่ายงานต้องสามารถมาปฐมนิเทศและช่วยจัดบูธในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555
ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น.ที่อุทยานเบญจสิริ
และสามารถทำงานได้ทั้ง 2 วัน (31 มีนาคม - 1 เมษายน 2555) ตั้งแต่เวลา 12.00 - 20.00 น.
ใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลหรือสมัครได้ที่ e-mail : volunteerforvsf2@gmail.com

 

รับอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Disney on Ice 2012 presents Let’s Celebrate

DSY-fb-01

กลับมาอีกครั้งสำหรับกิจกรรมยิ่งใหญ่แห่งปีที่แสนจะสนุกของมูลนิธิสายธาร แห่งความหวัง กับภารกิจพาเด็กๆ มาชมการแสดง Disney on Ice 2012 presents Let’s Celebrate! ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

ในระหว่างวันที่ 25 -27 มีนาคม 2555 นี้ ทางมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมพาเด็กๆ มาร่วมงานเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเหล่าตัวการ์ตูน Disney ผ่านการแสดงสเก็ตน้ำแข็งอันน่าตื่นตาตื่นใจ โดยจะมีเด็กๆ และผู้ปกครองจากโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 17 โรงพยาบาลมาร่วมสนุกในกิจกรรมดังกล่าวค่ะ

ทางมูลนิธิฯ จึงขอประกาศรับสมัครอาสาที่จะช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับน้องๆ จำนวน 30 ท่าน โดยแยกเป็น อาสาสมัครดูแลส่วนกลาง 4 ท่าน / อาสาสมัครดูแลเด็กในวันชมการแสดง 24 ท่าน และอาสาสมัครช่างภาพ 2 ท่าน รายละเอียดตามนี้นะคะ

คุณสมบัติ

 1. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิฯ ในวันดังกล่าวได้ โดยแยกเป็น 
  • อาสาสมัครส่วนกลาง สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 มี.ค. 55 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป จนกระทั่งปิดกิจกรรมในวันที่ 27 มี.ค. 55 เวลา 17.00 น. โดยประมาณ รับจำนวน 4 ท่าน (พักและเดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตลอดกิจกรรม)
  • อาสาสมัครดูแลเด็ก ร่วมกิจกรรมเฉพาะวันจันทร์ที่ 26 มี.ค. 55 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.จนถึงเวลา 19.00 น. โดยประมาณ จำนวน 24 ท่าน (ไม่ได้เข้าชมการแสดงกับเด็ก)
  • อาสาสมัครช่างภาพ สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 มี.ค. 55 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป จนกระทั่งปิดกิจกรรมในวันอังคารที่ 27 มี.ค. 55 เวลา 17.00 น. โดยประมาณ รับจำนวน 2 ท่าน (พักและเดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตลอดกิจกรรม)
 1. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นหวัด หรือโรคติดต่ออื่นๆ (ถ้าไม่แน่ใจเรื่องสุขภาพ สามารถส่งเมล์มาถามได้ค่ะ)
 2. มีน้ำใจและไม่เกี่ยงงาน เพราะในการลงทำงานจริง ขอบเขตการทำงานอาจขยายออกไปบ้างตามความเหมาะสมและสถานการณ์

ลักษณะการทำงาน

 1. ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับเด็กๆ และครอบครัว เช่น ดูแลเรื่องการทานอาหาร, แนะนำทางไปห้องน้ำ, รวมเด็กๆ เข้ากลุ่มเพื่อเตรียมตัวเข้าชมการแสดง, แจก snack box ให้เด็กๆ หลังชมการแสดงจบ ฯลฯ
 2. เป็นคนกลางคอยประสานงานระหว่างเด็กและผู้ปกครอง กับ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ในด้านต่างๆ เช่น มีความเจ็บป่วยเกิดขึ้น หรือ มีใครต้องการสิ่งใดเพิ่มเติม
 3. การเข้าชมการแสดงนั้น จะสงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะครอบครัวคนไข้ หลังจากส่งเด็กๆ เข้าชมการแสดง ทางมูลนิธิฯ ได้จัดเตรียมอาหารเย็นสำหรับอาสาสมัคร และจะมีกิจกรรมเปิดโต๊ะสนทนา โดยจะมีคุณหมออิศรางค์ ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง จะมาให้มุมมองของการก่อตั้งมูลนิธิฯ รวมไปจนถึงเป้าหมายที่อยากให้เกิดขึ้นในสังคม นอกจากนี้ยังมีคุณอภิชญา วรพันธ์ คุณแม่ผู้ป่วย มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การดูแลลูก และมุมมองที่มีต่อโรคมะเร็ง

ทั้งหมดนี้เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากเราเปิดรับสมัครในจำนวนไม่มาก หากมีผู้แจ้งความจำนงมากเกินจากจำนวนที่เปิดรับ ทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม และจะแจ้งชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ทราบต่อไปค่ะ

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 มี.ค. 55
ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่ 22 มี.ค. 55 ทาง website และ facebook ของมูลนิธิฯ ค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
wishingwellthai@windowslive.com
wishingwellthai@yahoo.com

โครงการ ให้ ยกกำลัง ๔ อิ่ม อุ่น อ่าน อื่นๆอีกมากมาย

โครงการ “ให้” ยกกำลัง ๔
อิ่ม อุ่น อ่าน อื่นๆอีกมากมาย

วันศุกร์ที่ ๔  พฤษภาคม – วันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ขึ้น ๑๔ ค่ำ – แรม ๒ ค่ำ เดือนหก ปีมะโรง รัตนโกสินทร์ศก ๒๓๑
(การเดินทาง เดินทางเย็นวันศุกร์หลังเลิกงาน)
ณ  โรงเรียนบ้านกกจาน  หมู่ที่  7  ต.กกสะทอน  อ.ด่านซ้าย จ.เลย  42120
(ด่านซ้าย ใช่เลย)
 
โดย  เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”

ลักษณะกิจกรรม
     ร่วมด้วยช่วยกันสร้างพื้นที่ความสุขสรรค์สร้างกิจกรรมเพิ่มทักษะการรู้ของ น้องๆโดยผ่านขบวนการกิจกรรมที่อาสาร่วมกันทำเพื่อน้องในถิ่นไกล และเพื่อปลูกฝังรักการเรียนให้กับเด็กๆในชนบท อีกทั้งตัวอาสาได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ชนบท และส่งเสริมกระบวนการกลุ่มสร้างสำนึกเรื่องงานอาสาสมัครและเผยแพร่แนวคิดการ ทำงานอาสาสมัคร การแบ่งปันโดยได้ประโยชน์ทั้งผู้ร่วมกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายที่ทางกลุ่มจะ ไปแบ่งปันให้กับน้องๆ รูปแบบกิจกรรมเชิงรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการลงมือทำเชิงอาสาและกิจกรรมไม่ได้ขอ รับสนับสนุนทุนจากหน่วยงานใดจึงมีค่าใช้จ่ายที่สูง โดยผู้ร่วมกิจกรรมมีส่วนในการรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งเรื่องการเดินทาง อาหาร และอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม โดยผู้จัดมิได้จัดกิจกรรมโดยคาดหวังกำไรจากการจัดกิจกรรม ดังนั้นผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และหากกิจกรรมดังกล่าวมีเงินเหลือก็จะมอบให้เป็นทุนการศึกษาของน้องๆ โรงเรียนบ้านกกจาน  หมู่ที่  7  ต.กกสะทอน  อ.ด่านซ้าย จ.เลย  42120
และหากมีการบริจาคทุนทรัพย์ก็จะนำมามอบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆทั้งหมดโดยไม่นำมาเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในส่วนของอาสา
 อาสา + แบ่งปัน = สุขใจ

ความหมายของโครงการ
- อิ่ม ให้น้องอิ่ม ขอรับบริจาค
๑.ทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆ(มอบให้กับโรงเรียน)
๒.อาหารกลางวัน ขนม น้ำ ให้น้องๆ ที่เรียนและยังไม่ถึงวัยเรียน จำนวน ๑๕๐ คน(รวมเด็กๆรอบๆพื้นที่โรงเรียน)
(สำหรับวันกิจกรรม  วันอาทิตย์ที่๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
- อุ่น ให้น้องอุ่น
๑.ทางโครงการ ได้นำหมวก+ผ้าพันคอไหมพรม จากโครงการ ๒๖๕ วัน ถักอุ่นให้คลายหนาว ปี๒ มาแบ่งปันให้กับน้องๆในพื้นที่ เพื่อเตรียมการไว้ในฤดูหนาวที่จะถึง
๒.ขอรับบริจาค ชุด นักเรียนชาย/หญิง รองเท้า/ถุงเท้า นักเรียนชายหญิง
(ทางโครงการขอรับบริจาคเฉพาะของใหม่)
- อ่าน ให้น้องอ่าน ขอรับบริจาค
๑.อุปกรณ์การเรียน สมุด/ดินสอ/ปากกา/ยางลบ
๒.อุปกรณ์การอ่าน หนังสือสำหรับเข้าห้องสมุด (เหมาะสำหรับเด็ก / กรุณาคัดกรองก่อน นำมาบริจาคครับ)
- อื่นๆอีกมากมาย ให้น้องได้
๑.ทุนการศึกษา ให้อนาคต
๒.ของเล่น ของรางวัล ให้น้องได้สนุก

กิจกรรมทำอะไร (วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
-เด็กจำนวน ๑๕๐ คน มาร่วมกิจกรรมเล่นเกมสนุกๆเพื่อรับของรางวัลในภาคเช้า
-เด็กๆแข่งขันกีฬาสี มหาสนุกพี่น้องร้องเสียงเชียร์

กิจกรรมสำหรับอาสา (วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
-เริ่มตั้งแต่เตรียมงาน สำหรับกิจกรรม ในวันที่ ๖
-กิจกรรมภาคเช้าวันที่ ๖ แบ่งพี่ๆ เป็นสถานี่เล่นเกม / เวที /อาหาร
-กิจกรรมภาคบ่าง พี่ๆเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสี มหาสนุก กับน้องๆ

สถานที่
ณ โรงเรียนบ้านกกจาน  หมู่ที่  7  ต.กกสะทอน  อ.ด่านซ้าย จ.เลย  42120

กำหนดการ
โครงการ “ให้” ยกกำลัง ๔
อิ่ม อุ่น อ่าน อื่นๆอีกมากมาย

วันศุกร์ที่ ๔  พฤษภาคม – วันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ขึ้น ๑๔ ค่ำ – แรม ๒ ค่ำ เดือนหก ปีมะโรง รัตนโกสินทร์ศก ๒๓๑

(การเดินทาง เดินทางเย็นวันศุกร์หลังเลิกงาน)
ณ  โรงเรียนบ้านกกจาน  หมู่ที่  7  ต.กกสะทอน  อ.ด่านซ้าย จ.เลย  42120
 (ด่านซ้าย ใช่เลย)

วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (หลังเลิกงาน)
๑๘.๓๐ น. นัดเจอกันที่ ................นอนบนรถ(แจ้งอีกทีหลังลงทะเบียน)

วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
อาสาถึงอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย / เดินชมตลาดยามเช้า /นมัสการพระธาตุศรีสองรัก พระธาตุคู่เมืองด่านซ้าย
เดินทาง สู่โรงเรียน โดยทางผอ.มารอรับคณะอาสาเพื่อนำสู่หมู่บ้าน
๐๗.๓๐- ๐๘.๓๐ น. ภารกิจส่วนตัว
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. อาหารเช้า(๑) เช้าแรกของอาสา
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. อาสารู้จักกัน
๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งงานอาสาเพื่อน้อง
๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารเที่ยง(๒)
๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. แบ่งกลุ่มจัดเตรียมสิ่งของ กิจกรรมเตรียมงานวันพรุ่งนี้
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น (๓)
๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ซักซ้อมกิจกรรมวันพรุ่ง
๒๑.๐๐ น. พักผ่อนหลับนอน
(นอนที่โรงเรียนบ้านกกจานคืนแรก)

วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔๕
๐๖.๐๐ น. ฟ้าสางที่ชายทุ่ง
อาหารเช้า(๔)

กิจกรรมพบเด็กด่านซ้าย ใช่เลย พี่น้องรู้จักกัน
กิจกรรมบนเวที

สถานีความสนุก (แบ่งเป็นฐานการเล่นเกมมีรางวัล)
๑. พอดี พอเพียง เพียงพอ
๒. ภาษาสโมสร อ่านออก เขียนได้
๓. เลขคณิต คิดสนุก
๔. วิทยาศาสตร์ ร่วมด้วยช่วยคิด พิชิตโลกร้อน
๕. ธรรมชาติรอบตัว ศิลปะรอบบ้าน
๑๒.๐๐ น. อาหารเที่ยง (๕) เลี้ยงอาหารกลางวันให้น้องๆ
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  กีฬาสี พี่มาจากกรุงเทพฯน้องอยู่ด่านซ้าย
๑๗.๐๐ น.
๑๘.๓๐ น. อาหารเย็น (๖)
๒๐.๐๐ น. ล้อมวงถอดรหัสชีวิต

วันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (วันหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล)
๐๖.๐๐ น. ฟ้าแจ้งที่ด่านซ้าย (ใช่เลย)
๐๗.๓๐ น. กองทัพเดินด้วยท้อง มื้อเช้า (๗)
๐๘.๓๐ น. ลาด่านซ้ายก่อนกลับ
๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวันระหว่างการเดินทาง(อาสารับผิดชอบตัวเอง)
๒๓.๐๐ น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
เปิดรับบริจาค สิ่งของทุกชนิด
     อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน
ของเล่นของขวัญให้น้องๆ
     ชุดนักเรียนชาย-หญิง สำหรับ น้องๆ อนุบาล-ป.๖ (ชาย/หญิง)
     หนังสือ ที่เหมาะสำหรับเด็ก ประถม
     หนังสือการ์ตูน เช่น นิทานการ์ตูน หากเป็นการ์ตูน ทั่วไป กรุณา คัดกรองให้ด้วยนะ ครับ
    ทุนการศึกษา
    ถุงผ้า สำหรับให้น้องๆใส่ของรางวัลกลับ (แทนถุงพาสติก)
(ทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาค จะไม่นำมาเกี่ยวข้องใดๆกับค่าใช้จ่ายในส่วนของอาสา จะมอบให้กับโรงเรียนทั้งหมด)

สมทบค่าใช้จ่าย
 ๒๐๐๐ บาท/คน

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
อุปกรณ์ต่างๆ
พาหนะในการเดินทาง
รถบัส กรุงเทพฯ-ด่านซ้าย-กรุงเทพฯ
ค่าอาหารสำหรับอาสา ระหว่างการทำกิจกรรม ในพื้นที่ (๗ มื้อ)
อาหารเลี้ยงน้อง ๑๕๐ คน วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕๕
อื่นๆ
*** ที่นอนเป็นที่นอนในห้องเรียนของน้องๆ ทางพื้นที่เตรียมเสื่อไว้ให้สำหรับ ปูนอน
** อาสาท่านใด ต้องการ นอนเต๊นท์ สามารถนำไปกางนอนได้

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
ค่าอาหารระหว่างการเดินทาง (อาสารับผิดชอบเอง)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าซื้อสินค้าของฝาก

การสมัครร่วมกิจกรรม
1.ส่งรายละเอียด มาทางอีเมลล์ รับสมัครทางอีเมลล์เท่านั้น สื่อที่ท่านรับข้อมูลเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เท่านั้น
E-Mail    Sunday2309@hotmail.com
2.รายละเอียดที่ส่งมาทางเมล
ชื่อ-นามสกุล   ชื่อเล่น  วันเดือนปีเกิด เบอร์ติดต่อกลับ อีเมลล์ของผุ้เข้าร่วม ขนาด(ไซส์)เสื้อที่ท่าใส่ ขนาดปกติ
S M L XL
3.เมื่อสมัครมาแล้ว โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน3 วันหลังจากสมัคร เพื่อยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน และต้องนำไปมัดจำ ค่าที่พักและพาหนะในการเดินทาง
4.เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว ไม่ได้รับทุนหรือขอสนับสนุนจากหน่วยงานใด ดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบค่ากิจกรรม ทั้งหมด

วิธีการร่วมกิจกรรมที่แน่นอน
๑.โอนครั้งเดียว ๒๐๐๐ บาท เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน
๒.โอนค่าผูกมัดตัวเอง ๑๐๐๐ บาท สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อจองพื้นที่ร่วมกิจกรรม เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมแน่นอน
๓.ส่วนที่เหลือ ๑๐๐๐ บาท สิ้นเดือน เมษายน ๒๕๕๔
 
** เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวไม่มีงบสนับสนุนจากหน่วยงานใด จึงต้องมีการมัดจำหรือจ่ายค่ากิจกรรมล่วงหน้า เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน ครับ กิจกรรม ร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันรับภาระค่าใช้จ่ายครับ **

โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์
ชื่อบัญชี นาย จิระพงค์ รอดภาษา
เลขบัญชี 914-0-07389-2

เมื่อโอนแล้วกรุณาโทรยืนยันการโอนที่
เบอร์ ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔ (081-515 8564)
พร้อมระบุรายชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ
หรือถ่ายสำเนา attach file
มาที่ sunday2309@hotmail.com
 
โปรดเก็บสลิ๊ป ในการโอนเงินไว้ เพื่อนำมายืนยันในวันเดินทาง

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนถึง วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หรือจนเต็ม
รับจำนวนจำกัด ๔๐ คน

ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔ (ศูนย์ แปด หนึ่ง – ห้า หนึ่ง ห้า แปด ห้า หก สี่)

เตรียมตัว และเตรียมใจ
- ถงนอน
-  ผ้าผลัดเปลี่ยนอาบน้ำ (ห้องน้ำ ของโรงเรียน/ชาวบ้าน)
- ไฟฉาย ยากันยุง รองเท้าแตะ
- กินง่ายอยู่ง่าย เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
- เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว หมวกกันแดด
 
สนใจหรือมีปัญหาสอบถามใดๆ ติดต่อผ่านอีเมล นะครับ เนื่องจาก ใช้พื้นที่เว๊ปในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
Sunday2309@hotmail.com

ขอความร่วมมือ

 

***อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

สสส. เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ พัฒนาศักยภาพสมองเด็กปฐมวัยผ่านการอ่าน

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพสมองเด็กปฐมวัยผ่านการอ่าน

ระหว่างวันที่ 26- 28 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ2 อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จัดโดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสนับสนุน โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (สสส.)

ภาพประกอบ


วัตถุประสงค์

1. สร้างความตระหนักให้สังคมทั่วไปเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัย และศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยดังกล่าว

2. เผยแพร่แนวคิดการส่งเสริมพัฒนาเด็กผ่านการอ่านในคลินิกเด็กสุขภาพดี ด้วยรูปแบบ  Reach Out  and Read (ROR)

3. เชื่อมโยงเครือข่ายสาธารณสุขและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยผ่านการ อ่าน

4. ระดมสมองหาแนวปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านการอ่านในคลินิกสุขภาพเด็กดีที่เหมาะสมกับสถานบริการลักษณะต่างๆในประเทศไทย

5. ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยผ่านกิจกรรมการอ่านในสถานบริการสาธารณสุขที่ ร่วมดำเนินการ ตลอดจนถึงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวของเด็ก

รูปแบบกิจกรรม

ประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปราย การประชุมระดมสมอง และนิทรรศการ โดยมีวิทยากรต่างประเทศ โดย Dr. Barry  Zuckermanซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ริเริ่มโครงการROR ในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมบรรยาย  และการอบรมเชิงปฏิบัติการ


กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ  หน่วยงานด้านสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

บุคลากรจากศูนย์บริการสาธารณสุข (เป็นบุคลากรในหน่วยงานด้านสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร(68 แห่ง) หน่วยงานละ 2 คน และโรงพยาบาล 8 แห่ง) และบุคลากรในหน่วยงานสาธารณสุข สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (โรงเรียนแพทย์) 150 คน

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555

8.30  -  9.00 น.             ลงทะเบียน

9.00  -  9.15 น.             พิธิเปิด

9.15 - 10.30 น.             บทบาทของบุคลากรด้านสาธารณสุข

                                    ในการวางรากฐานการพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัย

                                    โดยDr. Barry Zuckerman  

                                    แปลโดย ผศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์

10.30 - 11.00 น.           พักรับประทานอาหารว่างและชมนิทรรศการ

11.00 - 12.00 น.           รูปแบบการส่งเสริมการอ่านผ่านงานบริการ

                                    ในคลินิกเด็กสุขภาพดี : Reach out and read (ROR)   โดยDr. Barry Zuckerman

                                    แปลโดย พญ. สินดี จำเริญนุสิต

12.00 - 12.15 น.           ถาม-ตอบ

12.15 - 13.15 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 - 14.00 น.           แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

                                    ผ่านการอ่านในระดับนานาชาติ

                                    โดย พญ. รมร แย้มประทุม
 
                                     รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์

14.00 - 14.45 น.            นโยบายการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

                                     ผ่านการอ่านในประเทศไทย

                                    โดย อ.ทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์

                                     รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์

14.45 - 15.00 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 - 16.00 น.            เปิดการอภิปรายร่วมกัน

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555

8.30  -  9.00 น.               สรุปการนำเสนอในวันแรก

9.00  -  10.00 น.             การอ่านกับเด็กปฐมวัยในยุคข้อมูลข่าวสาร

                                      โดยDr. Barry Zuckerman  

                                      แปลโดย พญ. เบญญาชลี เตชะแสนศิริ

10.00 - 10.15 น.             ถาม-ตอบ

10.15 - 10.30 น.             พักรับประทานอาหารว่างและชมนิทรรศการ

10.30 - 11.45 น.             งานท้าทายของบุคลากรด้านสาธารณสุข

                                      ในการส่งเสริมการอ่าน: ประสบการณ์ในพื้นที่

                                      โดย พญ.นัยนา ณีศะนันท์

                                      พญ. ชมพูนุท ไทยจินดา

                                      พญ. สินดี จำเริญนุสิต

11.45 - 12.00 น.            ถาม-ตอบ

12.00 - 13.00 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.45 น.            การส่งเสริมการอ่านในสถานบริการ 

                                     สาธารณสุขในประเทศไทย: การศึกษานำร่อง

                                     โดย  ผศ.ดร.ชื่นฤดี  คงศักดิ์ตระกูล

                                     รศ.พญ. นิชรา เรืองดารกานนท์

13.45 - 16.00 น.           อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเล่านิทาน อ่าน

                                    หนังสือและการสร้างสรรค์หนังสือเล่มแรก

                                    โดย คุณระพีพรรณ  พัฒนาเวช

                                     วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555

8.30  –  9.45 น.            พัฒนาการของสมองกับการอ่าน

                                    โดยDr. Barry Zuckerman  

                                    แปลโดย พญ. เบญญาชลี  เตชะแสนศิริ

9.45  - 10.00 น.            ถาม-ตอบ

10.00 - 10.15 น.           พักรับประทานอาหารว่างและชมนิทรรศการ

10.15 - 11.30 น.           การทำงานของสมองกับการอ่านในเด็กไทย:

                                    ผลการวิจัยเบื้องต้น

                                    โดย  รศ.พญ. นิชรา เรืองดารกานนท์

                                    พญ. ดวงเดือน ชินรุ่งเรือง

11.30 - 11.45 น.           ถาม-ตอบ

11.45 - 12.30 น.           ปิดประชุม  และรับประทานอาหารกลางวัน

 

Oนาย  Oนาง  Oนางสาว  O.............................................................................

ชื่อ  ................................................. นามสกุล........................................................

ที่ทำงาน    ...............................................................................................................

..................................................................................................................................

ที่อยู่เพื่อการจัดส่งใบตอบรับ .....................................................................................

เลขที่ ...............  ถนน ................................  แขวง ...................................................

เขต  ........................ จังหวัด  .............................  รหัสไปรษณีย์  .............................

โทร .................................................................โทรสาร   ..........................................

มือถือ  ........................................  E-mail  ...............................................................

http://www.mediafire.com/?k3n16gv4vdc0wi1

 

อัตราค่าลงทะเบียน  

ลงทะเบียนตลอดการประชุม 3 วัน ท่านละ 2,000 บาท

ลงทะเบียน วันที่ 26  มีนาคม 2555  ท่านละ   1,000  บาท

ลงทะเบียน วันที่ 27  มีนาคม 2555  ท่านละ   1,000  บาท

ลงทะเบียน วันที่ 28  มีนาคม 2555 ท่านละ      700  บาท

(เบิกได้ตามสิทธิ)

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

1)  เงินสด  ชำระเงินได้ที่งานบริการวิชาการ  อาคารวิจัยและสวัสดิการ

     ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2)  ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ สามเสนใน  10400

     ในนาม “นางสาวณัฏฐ์ตวัน  จิรัชยาปกรณ์”

     งานบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

     270 ถ.พระราม6  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400

3)  โอนเงิน  ชื่อบัญชี  “ศูนย์การประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์

     โรงพยาบาลรามาธิบดี”  บัญชีออมทรัพย์  ธนาคารไทยพาณิชย์

     สาขารามาธิบดี  เลขที่บัญชี 026-4-23465-3

    (กรุณาส่งสำเนาการโอนเงิน  แนบมาพร้อมกับใบลงทะเบียนนี้ด้วย)

ที่พักใกล้เคียงกับสถานที่จัดประชุม

1. โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อิน

     JSuperior single(รวมอาหารเช้า) 1,100 บาท

     JSuperior twin(รวมอาหารเช้า) 1,200 บาท

    โทร. 02-618-2683 หรือ 081-334-1528

2. โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค(อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

      JSuperior single(รวมอาหารเช้า) 1,400 บาท

     JSuperior twin(รวมอาหารเช้า) 1,600 บาท

    โทร. 02-246-7800 มือถือ 081-867-4615

3. โรงแรมสยามซิตี้(ถนนศรีอยุธยา)

    JDeluxe single(รวมอาหารเช้า) 1,850 บาท

     JDeluxe twin(รวมอาหารเช้า) 2,100 บาท

    โทร. 02-247-0123 มือถือ 083-899-0397

4. โรงแรมปริ๊นพาเลซมหานาค

     JSuperior single(รวมอาหารเช้า) 1,300 บาท

     JSuperior twin(รวมอาหารเช้า) 1,500 บาท

    โทร. 02-6281111 ต่อ 1342, 1343

ดาวน์โหลดข้อมูลแผ่นพับ http://www.mediafire.com/?q7aljlv6u7su125

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวรจนา  บุญเลิศกุล, นายสุรพรรณ  ตุ้มเพ็ชร์

และนางสาวกัณฐมณี กอดแก้ว

งานบริการวิชาการ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โทร. 02-2012193, 02-2011542  โทรสาร 02-2012607

ลงทะเบียนออนไลน์

http://academic.ra.mahidol.ac.th

 

ที่มา http://www.happyreading.in.th/news/detail.php?id=260

พื้นที่นี้ ดีจัง ณ แพร่งภูธร ตอนเมืองยิ้ม

ชุมชนแพร่งภูธร, กลุ่มรักยิ้ม, แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)
และเครือข่ายเยาวชนพื้นที่สร้างสรรค์ชุมชนเมือง
ขอเชิญเด็กๆ ครอบครัว คนรุ่นใหม่ อิ่ม / ยิ้ม กับกิจกรรมดีๆ พื้นที่สร้างสรรค์

“พื้นที่นี้…ดีจัง ณ แพร่งภูธร ตอน เมืองยิ้ม”

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 มีนาคม 2555 ณ ลานกลางแจ้ง แพร่งภูธร
 14.00 น. เดินชุมชน เยือนสามแพร่ง (แพร่งภูธร แพร่งนรา แพร่งสรรพสาตร์)

แหล่งของกิน ศิลปะ อาคารเก่า เสน่ห์ชุมชนเมืองที่เรียบง่าย
นำเดินโดย มัคคุเทศก์รุ่นเยาว์พร้อมด้วย วิทยากรจาก ชมรมสยามทัศน์
(รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ โทร. 0-2623-2838-9)

16.00 น. ครอบครัวสนุกสนานเบิกบานใจกับซุ้มกิจกรรม“คบเด็กสร้างเมือง”
ลานเล่นเรียนรู้และแบ่งปัน พื้นที่สร้างสรรค์จากชุมชนเมือง
นำผลงานฝีมือตัวเองกลับบ้านได้เลย


• ตุ๊กตาไม้ Handmade : เยาวชนแพร่งภูธร
• วาดภาพ(ไม่) เหมือน ทอผ้า : ชุมชนวัดแค นางเลิ้ง
• Papercraft ป้อมพระสุเมรุ : ชมรมเกสรลำพู
• หน้ากากงิ้วปักกิ่ง : ร.ร.วัดสัมพันธวงศ์ ย่านจีนบางกอก (เยาวราช)
• เขียนคำมงคลพู่กันจีน ตัดกระดาษคำมงคล : ร.ร.วัดปทุมคงคา(เยาวราช)
• เรือจิ๋ว : ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ขนมบัวลอย : บ้านแม่จวบ
• สมุดทำมือ : กลุ่ม wearehappy
• มุมเล่นสร้างสรรค์ มุมทราย ฟองสบู่ แฟนซี สไปเดอร์แมน : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
• ภาพพิมพ์แกะไม้และตราปั๊มยางลบ : สถาปัตย์ ลาดกระบัง ปี 1
• กุหลาบใบเตย : ศูนย์บริการครอบครัวชุมชนวัดประชาระบือธรรม
• หุ่นมือ : เครือข่ายหน้ากากเปลือย แผนเยาวชน
• ตีบาตร : ชุมชนบ้านบาตร
 
16.30 น. เวทีเด็กเมืองสร้างยิ้ม

• โขนเด็กชุมชนสิตาราม
• รำซัดชาตรี รำไทยเรื่องไชยเชษฐ โดยเด็กวัดแค นางเลิ้ง
• เชิดสิงโต กลองจีน จากร.ร.วัดสัมพันธ์วงศ์ เยาวราช
• รำวงบ้านบาตร ทะแยมอญคณะหงส์ฟ้ารามัญ (มอญบางกระดี่)
• ละครเวที เรื่อง เงาะ กลุ่มละครมะขามป้อม
ละครเร่เครือข่ายหน้ากากเปลือย แผนเยาวชน
• มายากลคนหน้าขาว โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
• วงดนตรีเกสรลำพู /วงองศาศิลป์(แบน) /เพอร์คัสชั่นเยาวชนจอมทอง
• งิ้วเด็ก  • หุ่นสายเสมาเรื่อง “เจ้าชายน้อย”

 
 เพลงเด็กจากวงสองวัย / สินเจริญบราเธอร์ส /
เจี๊ยบ วรรธนา / ธีร์ ไชยเดช

 
 
ร่วมกิจกรรมฟรี ! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พกพาหัวใจมาก็พอ
สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มรักยิ้ม โทร.0-2623-2838-9
 

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนและสิ่งของ โครงการอุ่นไอรัก

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนและสิ่งของโครงการอุ่นไอรัก ณ มูลนิธิเด็กและบ้านพักคนชรา บ้านบางแค วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 สิ่งของที่จำเป็น ผ้าอ้อมสำเร็จรูป สำหรับผู้ใหญ่ (คนแก่), ผ้าอ้อมสำเร็จรูป สำหรับเด็ก,ขนม, นม, น้ำผลไม้ , ของเล่นเด็ก และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆ

สามารถนำสิ่งของต่างๆ มาสมทบได้ที่สมาคม
ภายในวันที 9 มีนาคม 2555

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อคุณนพรัตน์ ศรีดำ
โทร. 086 687 5752 หรือ 02 555 2525 ต่อ 5225

ข้อมูลจาก : http://donationthailand.com

Soul ≥ Sales From Passion to Impact

Social Enterprise Corner – Southeast Asia (SEC-SEA)’s Forum โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ นำเสนอ

SOUL ≥ SALES: FROM PASSION TO IMPACT ใช้ใจ...สร้างกำไร…ให้สังคม
มาเปิดรับ และ สัมผัสแรงบันดาลใจ จาก Social Entrepreneur ผู้เปลี่ยนสังคมไทยและสังคมโลกอย่างยั่งยืนด้วยกิจการเพื่อสังคม 18 มีนาคม 2555 13.30 – 18.30 น.
ณ เซ็นเตอร์พอยท์@เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 7

ลงทะเบียนฟรี ที่ www.gsvc-sea.org

พบกับ
• ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรยิปซีผู้ช่วยชีวิตผู้ป่วยเอดส์ทั่วอาฟริกา
• พระสุบิน ปณีโต ผู้ริเริ่มสัจจะออมทรัพย์ ใช้ธรรมะบริหารเงิน
• ร.ร.ลำปลายมาศพัฒนา ร.ร.นอกกะลากับการพัฒนาภูมิชีวิต
• Try Arm ชุดชั้นในที่ต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและความเป็นธรรม
• Gigabase จากเซี่ยงไฮ้ Database วัสดุยั่งยืนเพื่อนักดีไซน์หัวใจสีเขียว
• DDD บริษัทไอทีที่ให้ชีวิตใหม่แก่ผู้ด้อยโอกาสในลาวและกัมพูชา
• KOTO ร.ร.ฝึกสอนด้านอาหารแก่เด็กข้างถนนเวียดนาม
และอื่นๆ

*ผู้บรรยายพูดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ภายในงานมีการแปลภาษาผ่านหูฟัง

และพบไอเดียการสร้างกำไรเพื่อสังคมจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในงานประกวด แผนธุรกิจเพื่อสังคม Global Social Venture Competition จากประเทศทั่วภูมิภาคอาเซียน 17 มีนาคม 2555 โรงแรมคราวน์พลาซ่า สีลม
www.gsvc-sea.org

ต้องการรายละเอียดติดต่อ : คุณปภาวดี ทองคำ gsvc.sea@gmail.com
โทร 082 991 8880, 081 806 8555

ตักบาตรหนังสือดีและบริจาคโลหิตครั้งที่ 11

พุทธชยันตี ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 11 วันที่ 6 มีนาคม 2555 (07.00-09.30 น.)
เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2555 เฉลิมฉลองปีพุทธชยันตี ครบรอบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถวายหนังสือดี แด่พระสงฆ์จำนวน 199 รูป

พร้อมมอบหนังสือให้แก่โรงเรียน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 2,600 แห่งทั่วประเทศ และขอเชิญร่วมกราบนมัสการและฟังธรรมเทศนาจาก สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กราบพระบรมสารีริกธาตุ และ บริจาคโลหิต

ที่มา : http://www.dmgbooks.com