ข่าวประชาสัมพันธ์

งาน 40ปี สันติประชาธรรมสู่1ศตวรรษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ขอเชิญร่วมงาน “40 ปี สันติประชาธรรม สู่ 1 ศตวรรษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555
ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ ชั้น ๖ ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

    08:30 น. –ลงทะเบียน, ชมนิทรรศการ วิดีทัศน์ ชีวิต ความคิด และงานของอาจารย์ป๋วย, จดหมายข่าวป๋วย และหนังสือผลงานหลากหลายของ อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ฯลฯ
    09:00 น. –กล่าวเปิดงาน โดย ดร.อรัญ ธรรมโน นายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
     09: 45 น.-ปาฐกถานำ “เศรษฐศาสตร์เป็นธรรม : ทำไมป๋วยจึงถูกต้อง” โดย คุณปรีดี บุญซื่อ
    10:45 น.-อภิปราย “สังคมสวัสดิการ กับ รัฐบาลประชานิยม :  อุดมคติ หรือ ปฏิบัติการ”
        ร่วมอภิปราย โดย
        นพ.วิชัย     โชควิวัฒน  กระทรวงสาธารณสุข
        คุณกมล     กมลตระกูล กรรมการนโยบายด้านประชาสังคม ส.ส.ท. (Thai PBS)
        คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์    ผู้ก่อตั้งบริษัท Bathroom Design
        คุณจินตนา   แก้วขาว  กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านกรูด ประจวบคีรีขันธ์
        คุณสมศรี   หาญอนันทสุข  เครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี (ANFREL)
     ดำเนินรายการ โดย คุณภิญโญ ไตรสุริยะธรรมา
    12:00 น.  -มัชฌิมกถา ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
     -พักรับประทานอาหารกลางวัน-
    13:30 น.-ศิลปะ กับ ป๋วย ฟังบรรเลงเพลงไทยพื้นบ้าน  เขมรพวง (วง), นกขมิ้น  (เดี่ยวขลุ่ย)  โดย นักศึกษาดนตรีไทยพื้นบ้าน แห่ง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     อธิบายเพลง โดย อ. ถาวร สิกขโกศล
     14:45 น. -ปัจฉิมกถา “เหลียวหลัง แลหน้า : 80 ปีอภิวัฒน์สยาม”  โดย ส.ศิวรักษ์
     15:45 น. –กล่าวปิดงาน โดย ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ     อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
     16:00 น. –เลิกงาน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)  110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  โทรศัพท์ 0-2954-7300-29 โทรสาร 0-2589-9605 อีเมล contact@dpu.ac.th

สายด่วน ให้คำปรึกษาทางใจกับผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ทำอย่างไร...ช่วงชีวิตสุดท้าย แม้ทุกข์กาย แต่ไม่ทุกข์ใจ ตั้งมั่นอยู่ในความสงบ และความดีงามของชีวิต ซึ่งสนับสนุนการดำเนินการโดยทีมงานจิตอาสาสายด่วนให้คำปรึกษาทางจิตใจผู้ ป่วยระยะสุดท้ายและพระวิศาล วิสาโลคอยให้คำปรึกษา สามารถติดต่อสายด่วนฯได้ที่ 02-882-4952 ในวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 16.00 น. เริ่ม 5 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป

ข้อมูลจาก : พุทธิกา ฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา

บริจาคทุนการศึกษาเด็ก ในมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา ในการช่วยเหลือเด็กๆ ยากจนให้ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม และมีคุณภาพ รวมถึงพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต หรือประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เด็กๆเหล่านี้สามารถเติบโตขึ้นมา เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และนำพาตนเองและครอบครัวให้หลุดพ้นจากวัฎจักรของความไม่รู้ และความยากไร้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยทุกการบริจาคผ่านสามารถนำใบเสร็จรับเงินบริจาคที่ออกโดยมูลนิธิฯ เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหน

ช่องทางการบริจาค

- บริจาคออนไลน์โดยตรงผ่านทางเวปไซต์ โดยใช้บัตรเครดิต Visa Mastercard American Express หรือบัญชี Paypal

- บริจาคแบบแบ่งชำระรายเดือนผ่านบัตรเครดิต Visa และ Mastercard โดยตรงผ่านเวปไซต์ หรือกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการบริจาค

- บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา" ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขางามวงศ์วาน เลขที่บัญชี 319-2-77744-8
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางเขน เลขที่บัญชี 161-4-56698-0
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางเขน เลขที่บัญชี 070-2-45369-0

- บริจาคผ่านร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ โดยแจ้งความประสงค์ในการบริจาคให้แก่ "มูลนิธิ EDF" หรือให้พนักงานสแกนบาร์โค๊ดในแบบฟอร์มการบริจาค พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

- กรณีบริจาคผ่านการโอนเงินและเคาน์เตอร์เซอร์วิส

กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือใบเสร็จที่ออกโดยพนักงานเคาน์เตอร์เซอร์วิส กลับมาที่"มูลนิธิ" ทางโทรสารหมายเลข 029405266 หรืออีเมล์ public@edfthai.org มูลนิธิจะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีให้ แก่ท่านภายใน 7-14 วันหลังจากได้รับยอดเงินบริจาคและหลักฐานการบริจาคจากท่านเป็นที่เรียบร้อย

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ท่านสามารถจะร่วมสนับสนุน EDF ได้ที่ฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา EDF โทร 02-579-9209-11 หรืออีเมล์ public@edfthai.org

ที่มา : http://www.edfthai.org

รับบริจาคของใช้ที่ขาดแคลน ให้กับมูลนิธิเด็ก

เด็กวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ใหญ่ในวันหน้า แต่พวกเขาเป็นอนาคตที่จะสร้างรากฐานที่สำคัญให้สังคมและประเทศไทยมีความ สุข สงบ และยั่งยืน แต่นับวันสถิติของเด็กซึ่งขาดโอกาสก็ยิ่งเพิ่มขึ้น จึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างรากฐานที่ดีของสังคม ด้วยการบริจาคสิ่งของที่จำเป็นสำเรับเด็ก ให้กับมูลนิธิเด็กเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังสิ่งที่มีค่าที่สุดของสังคม ครับ

สำหรับรายการอาหารที่ขาดแคลนมีหลายอย่างทั้ง นมกล่องรสจืด นมผงรสจืด เครื่องปรุงอาหาร ข้าวสาร สบุ่ แชมพู ยาสีฟัน ผ้าอ้อม อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์การกีฬา เป็นต้น (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในภาพครับ)

ซึ่งสามารถส่งสิ่งของไปบริจาคได้ที่ : (ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ก็ได้)
มูลนิธิเด็ก 95/24 หมู่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม18 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
โทร. 0-2814-1481-7 โทรสาร : 0-2814-0369
ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.

ข้อมูลจาก : http://www.ffc.or.th/

โครงการให้ทุนเพื่อสนับสนุนฟื้นฟูโรงเรียน จากมูลนิธิเอสซีจี

มูลนิธิเอสซีจีเปิดโครงการ "โรงเรียนหนู...สู้ภัย" เชิญชวนโรงเรียน และผู้สนใจเสนอโครงการเพื่อฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากมหา อุทกภัยในเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 มุ่งป้องกันและเตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โครงการที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินโครงการสูงสุดในวงเงินโรงเรียนละ 200,000 บาท รวมงบประมาณกว่า 30 ล้านบาท

โรงเรียนหรือผู้สนใจดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการได้ที่ www.scgfoundation.org โดยกรอกใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารประกอบมาที่
มูลนิธิเอสซีจี เลขที่ 1 อาคาร 30C ถ.ปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

**ส่งก่อน 30 มีนาคม 2555 เท่านั้น!**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 586 5077 หรือ 02 586 5506

ที่มา : http://ow.ly/9iQsg

โครงการประกวดออกแบบหุ่นยนต์ เพื่อการบริจาคดวงตา

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เชิญชวน นักศึกษาระดับอุดมศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โครงการประกวดออกแบบหุ่นยนต์เพื่อการบริจาคดวงตา ชิงทุนการศึกษารวม หนึ่งแสนบาทสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 27 ก.พ. 2555

จะมีการชี้แจ้งรายละเอียดและกติกา ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชั้น 9 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00 –16.00 น.

เปิดรับสมัคร และส่งผลงาน เข้าประกวด ทางไปรษณีย์ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2555 (ส่งไฟล์ผลงานแผ่น CD 2 ชุด และถ่ายงานเอกสาร A4 2 ชุด) ที่ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย 1871 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) ชั้น 7 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (โครงการประกวดออกแบบหุ่นยนต์ เพื่อการบริจาคดวงตา)

ประกาศผลคัดเลือกเหลือ 10 ทีม จากผู้ส่งเข้าประกวดทั้งหมด วันที่ 15 มิถุนายน 2555 ประกาศผล www.eyebankthai.com นำเสนอผลงาน 10 ทีม ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชดาไทย ชั้น 9 วันที่ 29 มิถนายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น.

ประกาศผลรอบสุดท้าย วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 รับมอบรางวัล วันที่ 17 สิงหาคม 2555 วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

รางวัลทีมผู้เข้าประกวดออกแบบหุ่นยนต์
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 50,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 30,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 20,000 บาท

สอบถามรายละเอียดการสมัครติดต่อที่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 1871 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) ชั้น 7 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 02-252-8131-9, 0-2252-8181-9, 02-256-4039, 02-256-404

ที่มา : http://donationthailand.com/

บริจาคเงินเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัย กับสภากาชาดไทย

ในปี 2554 เป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และในปี 2555 เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เหล่าพสกนิกรชาวไทยขอน้อมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ ทั้งสองพระองค์ทรงพระวิริยอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจขจัดทุกข์ผดุงสุขอาณา ประชาราษฎร์ นับแต่เสด็จดำรงสิริราชสมบัติตราบจนปัจจุบัน เป็นเวลานานถึง 64 ปี ปวงชนชาวไทยต่างมีความร่มเย็นผาสุกใต้ร่มพระบารมีตลอดมา

และเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ สภากาชาดไทยขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ทำให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส บางคนไม่มีที่อยู่อาศัยต้องอาศัยริมถนนเป็นที่พักแรม บางคนไม่สามารถออกมาจากบ้านที่น้ำท่วมจนมิดหลังคาเกิดสภาวะความเครียดและ เจ็บป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ สภากาชาดไทยขอทำหน้าที่เป็นสื่อกลางส่งต่อธารน้ำใจร่วมฟื้นฟูความเป็นอยู่ ของผู้ประสบภัยให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

ขอเชิญท่านเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งที่มีคุณค่าให้กับพี่น้องชาวไทยที่ ต้องประสบมหาอุทกภัยในครั้งนี้ ด้วยการร่วมบริจาคเงินบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ "ในหลวง" และ "พระราชินี" ของปวงชนชาวไทย

โอนเงินผ่านบัญชี
-ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ" เลขที่ 023-6-06799-0
-ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ประเภทบัญชี "ออมทรัพย์" ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ" เลขที่ 045-2-88000-6

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ของท่านมาด้วย ส่งมาที่
สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม
1873 ถนนพระรามที่ 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หรือทางโทรสาร 0-2250-0312 และ 0-2652-4440
หรืออีเมล์ pr-fund-rc@hotmail.com

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบแสดงความจำนงบริจาคได้ที่
http://www.redcrossfundraising.org/home/html/Activites2.aspx?ContentID=1...

ที่มา : http://www.facebook.com/RedCrossFundRaising

โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก 84 พรรษา ร่วมใจรีไซเคิลเพื่อพ่อ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 นี้ โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัท โนเกีย จำกัด ได้จัดกิจกรรม “84 พรรษาร่วมใจรีไซเคิลเพื่อพ่อ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โอกาสพิเศษนี้ โครงการฯ จึงขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมทำความดีถวายในหลวงโดยการนำมือถือเก่า แบตเตอรี่เก่า และอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วมาบริจาคเพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

มือถือเก่าทุกๆ 1 เครื่องที่ได้รับบริจาค โนเกียจะสมทบเงิน 2 US$ (ประมาณ 60 บาท) เป็นรายได้สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ

ท่านที่สนใจสามารถนำมือถือเก่า แบตเตอรี่เก่า และอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช้แล้ว ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ หย่อนลงกล่องรับบริจาคได้ที่จุดต่างๆ อาทิ
1. MBK (Nokia shop ชั้น 2 และ Mobile Zone ชั้น 4)
2. อาคารสยามกิตติ์ สยามสแควร์ (ทางขึ้นบันไดเลื่อนชั้น 2)
3. จามจุรีสแควร์ (ข้างร้าน KFC)
4. อาคาร SM Tower (เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1)
5. หน้าศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยามสแควร์
6. หน้าศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาศาลาพระเกี้ยว
7. โรงอาหารคณะทันตแพทยศาสตร์ (ประตูทางเข้า-ออก)
8. โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (มัธยม) ใต้ตึกบริหาร
9. อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ถ.แจ้งวัฒนะ (ข้างตู้ ATM กรุงไทย ชั้น G)
10. อาคารฟอรั่ม ถ.รัชดาภิเษก (ข้างตู้ ATM กสิกรไทย ชั้น G)
12. สำนักงานเขตปทุมวัน (เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์)
13. ที่ทำการชุมชนซอยพระเจน (ใกล้สวนลุมพินี) เขตปทุมวัน

หรือหากท่านใดไม่สะดวกหย่อนตามกล่องรีไซเคิลตามจุดต่าง ๆ สามารถส่งไปรษณีย์มาได้ที่
โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารวิทพัฒนา ชั้น 6 ห้อง 606 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

รับบริจาคตั้งแต่วันนี้-31 มี.ค.2555

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาฯ
โทร. 02-2183959

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กับสภากาชาดไทย

คุณรู้หรือไม่ว่าการบริจาคเลือดนอกจากได้บุญ ได้ทำความดี อิ่มอก อิ่มใจแล้ว ยังเป็นการเช็คสภาพร่างกายอย่างง่าย ๆ ทั้งน้ำหนัก ความดัน และการก่อนการนำเลือดไปใช้ ก็จะมีการตรวจก่อนทุกครั้ง เท่ากับว่าคุณจะได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลย ดังนั้นการบริจาคเลือด 1 ครั้ง นอกจากได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้ว คุณก็ยังได้รักษาสุขภาพอีกด้วย ไปบริจาคเลือดกันเถอะครับ

ขณะนี้โลหิตสำรองในคลังสภากาชาด มีน้อยมากครับ แม้จะมีอัตราคนบริจาคเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องสำรองในกรณีฉุกเฉินอยู่อีก จึงไม่สามารถรอให้ถึงเวลามีเหตุการณ์เร่งด่วน แล้วค่อยรอผู้ใจบุญมาบริจาคได้ครับ และความจริงแล้วโรงพยาบาลขอเบิก วันละ 4,000 ยูนิต แต่ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีจ่ายให้แค่วันละ 1,200 ยูนิต จึงอยากชวนกันมาบริจาคโลหิตครับ

ก่อนบริจาคเลือดควรพักผ่อนอย่างเพียงพอ ดื่มน้ำเยอะๆ 4-5 แก้วจะทำให้ระยะเวลาการบริจาคสั้นลง (เลือดจะสูบฉีด และไหลออกตามแรงบีบมือได้ง่ายขึ้น) อย่าลืมรับประทานอาหารกันก่อนนะครับ แต่ควรงดของมันก่อนบริจาคเลือด เพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าปกติเลือด 1 ถุง จะช่วยผู้ป่วยได้ 3 คน ถ้าทานของมันมาก่อน ส่วนประกอบของเลือดที่แยกออกมาจะมัน ต้องทิ้ง ไม่สามารถเอาไปช่วยผู้ป่วยได้ครับ

บริจาคเลือดที่สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ได้ตามวันเวลาต่อไปนี้ครับ
จันทร์- ศุกร์ 8.30- 16.30 และ เสาร์-อาทิตย์ 8.30 - 15.30
เช็คเวลาการออกรับบริจาคนอกสถานที่ได้ที่นี่ http://www.redcross.or.th/calendar-blood
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร.0 2256 4300

ขอบคุณข้อมูลคุณ: The Thai Red Cross Society , Coffee in love
เครดิตภาพจาก : mthai