องค์กรภาคธุรกิจ

 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • บริการด้านการเงินให้แก่สมาชิก และให้สมาชิกสามารถกู้ยืมได้
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • ให้การส่งเสริมเกี่ยวกับวิชาแพทย์แผนไทย จัดให้มรการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในวิชาแพทย์แผนไทย
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • ส่งเสริมมิตรภาพระหว่างสตรีนักธุรกิจและสตรีผู้ใช้วิชาชีพแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์ช่วยเหลือกันในระหว่างสตรีนักธุรกิจและสตรีผู้ใช้วิชาชีพ เชิดชูเกียรติและสถานภาพของสตรีให้สตรีนักธุรกิจและสตรีผู้ใช้ววิชาชีพตระหนักในหน้าที่ของตนอันพึงมีต่อชาติแล
  สตรี สิทธิสตรี
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมสาธารณการกุศล ให้ความร่วมมือกับทางราชการ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • ให้ความช่วยเหลือสังคมทางด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เป็นศูนย์กลางประสานงานและเครือข่ายต่างๆ ในชุมชน ให้การแลกเปลี่ยนเทคนิคของกลุ่มเครือข่าย
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • ส่งเสริมสนับสนุนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมทางด้านสาธารณการกุศล ให้ความร่วมมือกับทางราชการ จัดให้มีการประกวดม้าพันธุ์ดี
  สิ่งแวดล้อม
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • ส่งเสริมอาชีพการประมง จัดผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • ผู้ประสบภัยพิบัติ
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • บริจาคเครื่องนุ่มห่มและของใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • มอบเงินให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อ 1.ทุนการศึกษา 2.ผู้ประสบภัยพิบัติ 3.โรงเรียนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
  เด็ก เยาวชน
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • มอบเงินให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อ 1.ทุนการศึกษา 2.ผู้ประสบภัยพิบัติ 3.โรงเรียนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
  เด็ก เยาวชน
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • บริจาคผ้าห่ม และข้าวสารอาหารแห้ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • 1.กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 2.กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียน 3.กิจกรรมศูนย์ภาษาต่างประเทศ 4.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 5.กิจกรรมศูนย์การศึกษาและนันทนาการครอบครัว
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • พัฒนาความเป็นผู้นำ / ผู้ตามที่ดี เยี่ยมเยียนสมาชิก พบปะ ประสานส่วนให้ความเป็นกันเอง
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนแต่สามารถเรียนได้สำเร็จชั้นธยมศึกษา ให้เงินทุนการศึกษาแก่เด็กที่ขาดแคลนความประพฤติดี ตั้งใจเรียน
  เด็ก เยาวชน
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • สิ่งแวดล้อม
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรภาคธุรกิจ