องค์กรภาคธุรกิจ

 • บริจาคเงิน สิ่งของอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างให้วัด โรงเรียน หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในจังหวัดสระบุรี สุพรรณบุรี
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศาสนา จริยธรรม
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • ด้านการศึกษา มอบทุนการศึกษานักเรียนในอำเภอพระพุทธบาท -ด้านสิ่งแวดล้อม ออกบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกตรวจสุขภาพ ถอนฟัน การฉีดพ่นลูกน้ำยุงลาย -ด้านสังคม โครงการสัปดาห์ซ่อมสร้าง เพื่อนำปูนไปซ่อมและสร้างบ้านเรือน มีกลุ่มมวลชนสัมพันธ์ ของอาจารย์วันชัย ให้ความรู้และเพิ่มความสามัคคีในชุมชน -ด้านความปลอดภัย สนับสนุนการณรงค์7วันอันตราย อาสาสมัครป้องกันภัยในหมู่บ้าน
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • บริจาคเงินเพื่อซื้อสามล้อโยกให้แก่คนพิการ และบริจาคสิ่งของแก่ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • โครงการออกแบบไร่นา ประเทศไทยซึ่งมีมากกว่า 40 โครงการ ซึ่งเน้นโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว บรรพบุรุษข้าวไทย และโครงการผักปลอดสารพิษ การทำ MOU ระหว่าง อ.หนองแซง อ.เสาไห้ และบ้านไร่กาแฟ การให้ข้อมูลรวมถึงเปิดให้คณะทั้งบุคลภายในและบุคคลภายนอก ภาครัฐ เอกชน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานฟรี
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • 1.สิ่งแวดล้อมโรงงานเข้าร่วมโครงการลุ่มน้ำท่าจีน 2.อบรมให้ความรู้พนักงานเรื่องเอดส์ 3. อบรมให้ความรู้พนักงานเรื่องการคัดแยกขยะเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 4.เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการมีการเล่นกีฬาและสันทนาการ ทุกบ่ายวันเสาร์
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • สิ่งแวดล้อม
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)จำกัด โดยบริการหมู่บ้านในรัศมี 5 กิโลเมตร ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน โดยออกบริการตรวจสุขภาพทั่วไปและแนะนำในเบื้องต้น ตรวจฟัน ถอนฟัน
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • ช่วยสอนกระบี่กระบองให้กับเด็ก คนในชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้ผู้สูงอายุมีรายได้จากการผลิตสมุนไพร เพื่อนำมาจำหน่าย โดยผลัดเปลี่ยนกันมาทำเป็นรายวัน
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • มอบทุนการศึกษา สร้างวัดสร้างศาลา
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • ประสานมูลนิธิ ฉือจี้ (ไต้หวัน) ผ่าต้อกระจกในเชียงราย สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ มอบของช่วยเหลือเด็กพิการ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • ตอบแทนลูกค้า โดยการจัดอบรมสัมมนากฎหมาย อุตสาหกรรมชุมชน ให้ทุนเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็ก ให้สภาเด็กและเยาวชนมาทำงานในบริษัท ในวันเสา-อาทิตย์ เพื่อเป็นรายได้พิเศษกับเด็ก
  เด็ก เยาวชน
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • 1.โครงการหนังสือมือสองเพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาส 2.โครงการวัสดุอลูมิเนียมเพื่อมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราฯ 3.โครงการขับขี่ปลอดภัยร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงราย 4.กิจกรรมร่วมกับสภากาชาดไทย และสำนักงานประกันสังคมร่วมบริจาคโลหิต 5.กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่สวนป่าดอยช้าง วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าร่วมกับโครงการหลวงดอยตุงทุกปี
  เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  องค์กรภาคธุรกิจ
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรภาคธุรกิจ