องค์กรเอกชน

 • ช่วยเหลือผู้พิการนักเรียนยากจนผู้ประสบภัย
  เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  องค์กรเอกชน
 • ประสานงานเครือข่ายระหว่างภาครัฐและเอกชน
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรเอกชน
 • 1.เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร 2.ประส่านงานเครื่อขายอาสาสมัครและองค์กรสมาคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 3.ร่วมทำกิจกรรมหนุนเสริมสมาชิกทั้งภาครัฐภาคเอกชน และประชาสังคม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  องค์กรเอกชน
 • เพื่อส่งเสริมมิตรภาพความสำคพันธ์อันดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันในบรรดานักธุรกิจและวิชาชีพเพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนกันในบรรดาสตรี นักธุรกิจเพื่อเชิดชูเกียรและสถานภาพของสตรีนักธุรกิจและสตรีผู้ใช้วิชาชีพให้อยู่ในระดับอันเหมาะสม
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรเอกชน
 • ฝึกหัดให้มีความรู้และความชำนาญในการ ป้องกันตัวเองและประเทศชาติจัดให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานของกรมการรักษาดินแดนทำหน้าที่รักษาสมบัติและวัฒนธรรมของชาติ
  สิ่งแวดล้อม
  องค์กรเอกชน
 • ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรเอกชน
 • 1.เปิดโครงการอบรมวิชาโหราศาสตร์เพื่อคนตาบอด 2.โครงการเสริมทักษะการบริหารจัดการสถานประกอบการนวดแผนไทย 3.โครงการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนคนพิการเฉลิมพระเกียรติ 4.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนในชุน 5.เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรเอกชน
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรเอกชน
 • ป้องกันเด็กทุกคนในจังหวัดภูเก็ตให้รอดพ้นจากการถูกละเมิดสิทธิช่วยเหลือเด็กที่ได้รับอันตรายได้ทันท่วงทีรวดเร็ว และเป็นระบบให้บริการด้านการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
  เด็ก เยาวชน
  องค์กรเอกชน
 • เพื่อประสานความสามัคคีเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรเอกชน
 • เด็ก เยาวชน
  องค์กรเอกชน
 • เพื่อรวมสมาชิกช่วยเหลือการกุศล การกุศลการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรเอกชน
 • ส่งเสริมสวัสดิภาพทางการศึกษา สงเคราะห์นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ส่งเสริมึความเข้าใจอันดีระหว่าง ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  องค์กรเอกชน
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  องค์กรเอกชน
 • ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน เพื่อพัฒนาชุมชน ร่วมสร้างปัญญา และโอกาสนำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนเงินทุนให้กับกองทุนในชุมชน การรณรงค์สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยสร้างงาน สร้างรายได้
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรเอกชน
 • เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรเอกชน
 • โครงการอาสาสมัคร เพื่อนช่วยเพื่อน โดยได้รับงบสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ชมรม ละ 36,000 บาท
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรเอกชน
 • บริการทางสังคม
  สตรี สิทธิสตรี
  องค์กรเอกชน
 • ช่วยเหลือสัตว์
  องค์กรเอกชน
 • บริจาคทุนการศึกษาแก่นักศึกษา สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรเอกชน