องค์กรเอกชน

 • ส่งเสริมเผยแพร่เกียรติคุณและความสะดวกของคนตาบอด สนับสนุนให้สมาชิกได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมช่วยให้สามารถประกอบอาชีพได้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรเอกชน
 • 1.เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ 2.ส่งเสริมสวัสดิ์การการทำงาน 3.ช่วยแก้ไขและเอาชนะอุปสรรคต่างๆ 4.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 5.ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง 6.ช่วยเหลือสมาชิกให้มีอาชีพ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  องค์กรเอกชน
 • อาสาอ่านหนังสืออัดใส่เทปให้คนตาบอด
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรเอกชน
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรเอกชน
 • 1.พิทักษ์สิทธิ และส่งเสริมความเสมอภาค เพื่อพัฒนาคนพิการและสังคม 2.เป็นองค์กรตัวแทนคนพิการด้านร่างกายที่ต่อสู้เพื่อสิทธิและความเท่าเทียมของคนพิการกร้อมทั้งสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรเอกชน
 • 1.ฝึกอบรมนัดประดาน้ำ 2.จัดฝึกอบรมกู้ภัยาทงน้ำ 3.จัดให้มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานกู้ภัยในต่างจังหวัด 4.จัดให้อบรมอาสาสมัครกู้ภัยให้มีความรู้ระดับ Basic 5.จัดให้เฝ้าระวังอุทกภัยน้ำท่วมดินโคลนถล่ม ในปี 2550
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรเอกชน
 • เพื่อรวบรวมเครือข่าย เครือญาติ วัฒนธรรมภูเก็ตเพื่อเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมจังหวัด
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรเอกชน
 • สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรเอกชน
 • เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรเอกชน
 • บริการทางสังคม
  เด็ก เยาวชน
  องค์กรเอกชน
 • เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  องค์กรเอกชน
 • อาสาช่วยเหลืองานและจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก และเยาวชนเพื่อสร้างทักษะให้กับเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
  เด็ก เยาวชน
  องค์กรเอกชน
 • จัดกิจกรรมสำหรับเด็กหญิงอายุประมาณ 14-18 ปี เลี้ยงอาหาร หรือบริจาคเงินเป็นค่าอาหาร สำหรับเด็กหญิงอายุประมาณ 14-18 ปี ช่วยเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
  เด็ก เยาวชน
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรเอกชน
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  องค์กรเอกชน
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  องค์กรเอกชน
 • ให้ความรู้ด้ารการบริการจัดการชุมชน หรือหน่วยงานของเอก รัฐเกี่ยวกับผู้นำชุมชน
  สตรี สิทธิสตรี
  องค์กรเอกชน
 • กิจกรรมทำดีที่สภากาชาดไทย 4 บุญ ในหนึ่งวัน บริจาคกระจกตา (หลังเสียชีวิต) บริจาคอวัยวะ และบริจาคเลือดที่สภากาชาด
  รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
  องค์กรเอกชน
 • บริการสังคมทั่วไป
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  องค์กรเอกชน
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรเอกชน
 • ดูแลและเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก เลี้ยงเด็ก
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  องค์กรเอกชน