องค์กรเอกชน

 • ส่งเสริมและสนับสนุน การบริการสังคม การฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการ และกระบวนการยุติธรรม สนับสนุนกิจกรรม บำบัดฟื้นฟูบุคคลครอบครัว พัฒนาชุมชน การบริการสังคม
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  องค์กรเอกชน
 • รับคนพิการเข้าทำงาน และอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากคนพิการ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรเอกชน
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรเอกชน
 • อาสาช่วยฝึกอบรม และให้ความรู้แก่สตรีที่ด้อยโอกาส ปกป้องคุ้มครอง และให้ความช่วยเหลือ กลุ่มพนักงานบริการในสถานบริการและสถานเริงรมณ์ อาทิ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพการป้องกันเอดส์ และโครงการศึกษานอกโรงเรียน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  องค์กรเอกชน
 • รับคนพิการเข้าทำงาน และอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากคนพิการ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรเอกชน
 • ให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์โดยนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ปรึกษาปัญหาโรคเอดส์ ปรึกษาปัญหาชีวิต ครอบครัว วัยรุ่น และสุขภาพจิตทั่วไป ช่วยงานด้านต่างๆ ของศูนย์
  เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  องค์กรเอกชน
 • ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านครอบครัวเข้มแข็ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรเอกชน
 • จัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่เด็ก ให้ความรู้แก่เด็ก จัดค่ายเยาวชน อบรมด้านคอมพิวเตอร์
  เด็ก เยาวชน
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  องค์กรเอกชน
 • ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน เพื่อพัฒนาชุมชน ผู้นำองค์กร ร่วมสร้างปัญญา และโอกาสนำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรเอกชน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรเอกชนในจังหวัดพะเยา ให้มีบทบาทชี้นำใน การแก้ไขปัญหาสังคมและการพัฒนาสังคม ส่งเสริมและประสานการปฏิบัติงาน องค์กรเอกชน รวมไปถึงเป็นแหล่งข้อมูลการจัดสวัสดิการสังคม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  องค์กรเอกชน
 • สร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานระหว่างองค์กรเอกชนด้วยกันเองกับองค์กรภาครัฐ พัฒนาเครือข่ายให้บริการแก่ทางสังคมและผู้ด้อยโอกาส
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรเอกชน
 • 1.เป็นศูนย์ประสานงานที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวในรูปแบบเครือข่ายการประสานงานระหว่างภาคราชการกับภาคเอกชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ2.เป็นศูนย์ข้อมูลองค์กรเอกชนประจำจังหวัด โดยทำการรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล ขององค์กรเอกชน ข้อมูล สภาพปัญหาสังคม3.เป็นศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร เพื่อขับเคลื่อนขบวนการพัฒนา และสร้างความมั่นคงวิถีชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม4.ประสานงานดำเนินงานระหว่างองค์กรสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง5.สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสมาชิกให้มีมาตรฐาน 6.รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกทางสังคมโดยร่วมกับองค์กรสมาชิก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการต่าง ๆ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  องค์กรเอกชน
 • 1. พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองภาคประชาชนแบบยั่งยืน เพื่อให้เป็นสังคมที่ดีที่ประชาชนพึ่งตนเองได้2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และชุมชน เพื่อดำเนินกิจกรรมส่วนรวม3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคเอกชนด้วยกัน และภาครัฐ4. เสริมศักยภาพของคน ทั้งด้านความรู้ ความชำนาญ และคุณธรรม เพื่อขจัดความด้วยโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม5. ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ และวิถีไทยที่ดีงาม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  องค์กรเอกชน
 • เยี่ยมและร่วมทำกิจกรรมกับคนชรา เช่น ดนตรี กีฬา พูดคุย บริจาคของใช้ประจำวันสำหรับคนชรา สายส่งอาหารไซลิงค์สำหรับให้อาหาร ยาทาภายนอกแก้อาการปวดกล้ามเนื้อ เป็นต้น ติดต่อล่วงหน้า เพื่อขอทราบของที่ต้องการ และนัดหมายการเยี่ยม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  องค์กรเอกชน
 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเหตุร้ายต่างๆ
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  องค์กรเอกชน
 • สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  องค์กรเอกชน
 • กระบวนการเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้คนจน(บ้านมั่นคงในชนบท) สวัสดิการชุมชน สร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้คนจน ศูนย์การเรียนรู้ด้านชุมชนเข้มแข็ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  องค์กรเอกชน
 • สตรี สิทธิสตรี
  องค์กรเอกชน
 • สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรเอกชน
 • เป็นหน่วยงานคุ้มครองช่วยเหลือและป้องกันละเมิดสิทธิเด็กที่ถูกทารุณกรรม กิจกรรมหลัก 1.ให้ความรู้มนการพัฒนาเด็ก 2.ทำกิจกรรมสันทนาการ/นันทนาการ ให้การศึกษาระดับอาชีวศึกษา/ประถมศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่ติดเชื้อเอดส์และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ที่อาศัยอยู่กับครอบครัว
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  องค์กรเอกชน