องค์กรเอกชน

 • บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ให้การดูแล ฟื้นฟู และบำบัดผู้ที่ติดยาเสพติด
  เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  องค์กรเอกชน
 • ร่วมงานกับคลีนิคช่าง ช่วยให้คำปรึกษาประชาชนด้านวิศวกรรมแก่คนทั่วไป
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  องค์กรเอกชน
 • รักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับเยาวชน นักการศึกษา ผู้นำชุมชน และองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ สามารถสนับสนุนมูลนิธิฯได้ อาทิ สมัครสมาชิกนิตยสารโลกสีเขียว หรือเข้าร่วมโครงการสมาชิกอุปถัมภ์
  สิ่งแวดล้อม
  องค์กรเอกชน
 • 1. สร้างความรู้ความเข้าใจในเชิงป้องกันเรื่องเอดส์แก่เด็กและเยาวชน 2. ทำกิจกรรมสันทนาการอบรมให้ความรู้แก่เด็กในเรื่องสิทธิต่าง ๆ 3. พัฒนาเสริมทักษะทางวิชาชีพ
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรเอกชน
 • ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกและบุคลในครอบครัวที่บาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากหน้าที่สนับสนุนด้านสวัสดิการ จัดหาเครื่องมือเครื่งใช้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรเอกชน
 • ศิลปวัฒนธรรม
  องค์กรเอกชน
 • สนับสนุนกิจกรรมของสโมสรไลออนส์ นครศรีธรรมราชส่งเสริมกิจกรรมการกุศลและสาธารณประโยชน์
  เด็ก เยาวชน
  องค์กรเอกชน
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  องค์กรเอกชน
 • พัฒนาคนหนุ่มสาวให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี นำพาองค์กรบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นแกนนำในการประพฤติตนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่ดีของสังคม
  เด็ก เยาวชน
  องค์กรเอกชน
 • เพื่อสนันดำเนินงานของโรงพยาบาลป่าตอง ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมกับองค์การกุศลๆ เพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความเป็นกลางและไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด
  สิ่งแวดล้อม
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรเอกชน
 • อาสาฝึกสอนอาชีพให้แก่ผู้ป่วยจิตเวช ส่งเสริม และสนับสนุนการบริการผู้ป่วยจิตเวช และผู้ป่วยติดสารเสพติดของโรงพยาบาลศรีธัญญา, พัฒนาวิชาการเพื่อ พัฒนาการบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลศรีธัญญา
  เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  องค์กรเอกชน
 • เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพารชสระแก้ว และโรงพยาบาลข้างเคียงรวมตลอดทั้งสถานพยาบาลอื่นๆในเครือข่าย และร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์
  ชีวิตและสุขภาพ
  องค์กรเอกชน
 • สงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสให้โอกาสทางการศึกษา
  เด็ก เยาวชน
  องค์กรเอกชน
 • เป็นโรงเรียนเอกชนการศึกษาสงเคราะห์พิเศษ สงเคราะห์ตามเขตการศึกษา และส่วนราชการอื่นๆ
  เด็ก เยาวชน
  องค์กรเอกชน
 • มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  องค์กรเอกชน
 • เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษาและส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  องค์กรเอกชน
 • ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนของ ร.ร.วัดบูรพา
  เด็ก เยาวชน
  องค์กรเอกชน
 • เด็ก เยาวชน
  องค์กรเอกชน
 • กิจกรรมแจกของ สิ่งของอุปโภคและบริโภค กิจกรรมร่วมงานบุญการกุศล และผู้ด้อยโอกาส กิจกรรบำเพ็ญกุศลศพไม่มีญาติ และยากจน กิจกรรมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ และอัคคีภัย กิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส กิจกรรมการรับบริจาคในโอกาสต่างๆ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  องค์กรเอกชน
 • ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  องค์กรเอกชน