สตรี สิทธิสตรี

 • ส่งเสริมมิตรภาพระหว่างสตรีนักธุรกิจและสตรีผู้ใช้วิชาชีพแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์ช่วยเหลือกันในระหว่างสตรีนักธุรกิจและสตรีผู้ใช้วิชาชีพ เชิดชูเกียรติและสถานภาพของสตรีให้สตรีนักธุรกิจและสตรีผู้ใช้ววิชาชีพตระหนักในหน้าที่ของตนอันพึงมีต่อชาติแล
  สตรี สิทธิสตรี
  สตรี สิทธิสตรี
 • ส่งเสริมให้สตรีได้รับความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม ส่งเสริมความสามารถของสตรีเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
  สตรี สิทธิสตรี
  สตรี สิทธิสตรี
 • 1. อบรมด้าน ตระหนักให้สตรีในเรื่อง ค้าแรงงานเถื่อน,โสเภณี,ยาเสพติด 2. พัฒนาศักยภาพเรื่องทักษะอาชีพให้แก่สตรีผู้ว่างงานเสริมรายได้ให้กลุ่มต่างๆในท้องถิ่น
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  สตรี สิทธิสตรี
 • ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน เพื่อพัฒนาชุมชน ร่วมสร้างปัญญา และโอกาสนำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนเงินทุนให้กับกองทุนในชุมชน การรณรงค์สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยสร้างงาน สร้างรายได้
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สตรี สิทธิสตรี
 • บริการทางสังคม
  สตรี สิทธิสตรี
  สตรี สิทธิสตรี
 • 1.วันสตรีไทย 2. สัมนาเพื่อนำสตรีเข้าสู่การเมืองทุกสมัย 3. เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น
  สตรี สิทธิสตรี
  สตรี สิทธิสตรี
 • วิทยาทานให้ความรู้ แนวคิด ความคิดเห็น ประสบการณ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างสตรีด้วยกัน
  สตรี สิทธิสตรี
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  สตรี สิทธิสตรี
 • 1.จัดกิจกรรมวันสตรีสากลวันสตรีไทยวันแม่แห่งชาติ 2.รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี บริจาคมอบทุนโครงการลูกกตัญญู ให้ทุนช่วยบรรเทากับผู้ติดเชื้อเอดส์
  สตรี สิทธิสตรี
  สตรี สิทธิสตรี
 • ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวผู้ซึ่งถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์หากำไรเพื่อแบ่งปันกัน
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  สตรี สิทธิสตรี
 • เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตายทางสมาคม จะออกใบเสร็จรับเงิน เรียกเก็บในการสงเคราะห์จากสมาชิกที่มีอยู่ทั้งหมด และรวบรวมจ่ายให้แก่ผู้เสียชีวิต
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สตรี สิทธิสตรี
 • โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม โครงการเยาวชนฝึกซ้อมดนตรีพื้นบ้าน สนับสนุนสมาคมชาวเหนือ ช่วยเหลือเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มแก่ผู้ยากไร้ในภาคเหนือ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ศิลปวัฒนธรรม
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  สตรี สิทธิสตรี
 • สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  สตรี สิทธิสตรี
 • ให้ความรู้ด้ารการบริการจัดการชุมชน หรือหน่วยงานของเอก รัฐเกี่ยวกับผู้นำชุมชน
  สตรี สิทธิสตรี
  สตรี สิทธิสตรี
 • ดูแลและเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก เลี้ยงเด็ก
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  สตรี สิทธิสตรี
 • ร่วมฟื้นฟูสมรรถภาพ พัฒนาบุคคลไร้ที่พึ่งพิง ด้านจิตใจ ความประพฤติ และฝึกฝนอาชีพตามความถนัด ด้วยกิจกรรมนันทนาการ เช่น เล่นกีฬา ร้องเพลง ร้องคาราโอเกะ
  สตรี สิทธิสตรี
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สตรี สิทธิสตรี
 • 1.จัดให้มีที่พักอาศัย จัดเครื่องปัจจัยสี่ให้มีพี่เลี้ยงเอาใจใส่ใกล้ชิดให้ความรักความอบอุ่นแบบครอบครัว 2.ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา 3.จัดอบรมจริยธรรมแบบคริสเตียน 4.จัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลในเชิงปฏิบัติ 5.จัดกิจกรรมอบรมค่ายๆกิจกรรมกีฬา นันทนาการ 6.จัดให้เด็กได้มีส่วนร่วมกับสังคมชุมชน เช่นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  สตรี สิทธิสตรี
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  สิ่งแวดล้อม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สตรี สิทธิสตรี
 • ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสังคม
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  สตรี สิทธิสตรี
 • อาสาให้ความรู้กิจกรรมนันทนาการ ฟื้นฟูสภาพจิตใจแก่เด็กและครอบครัวเด็ก
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ชีวิตและสุขภาพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  สตรี สิทธิสตรี
 • 1.เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ 2.ส่งเสริม และพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง 3.เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองเพื่อแก้ปัญหา 4.กระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานของหมู่บ้าน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สตรี สิทธิสตรี