สตรี สิทธิสตรี

 • ดำเนินการช่วยเหลือสิทธิและกฎหมายแก่ผู้ประสบภัยสึนามิ -ดำเนินการฝึกอบรมด้านกฎหมายแก่ประชาชนสิทธิของสตรี -ด้านกฎหมาย และการแบ่งมรดก -ช่วยเหลือเด็กกำพร้า
  สตรี สิทธิสตรี
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  สตรี สิทธิสตรี
 • รายงานเมื่อพบเห็นการละเมิดสิทธิสตรีในรูปแบบต่างๆ เช่น การคุกคามทางเพศ สามีทำร้ายทุบตี ถูกล่อลวง บังคับค้าประเวณี ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
  สตรี สิทธิสตรี
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  สตรี สิทธิสตรี
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  สตรี สิทธิสตรี
 • 1.บริการช่วยเหลือผุ้มีเชื้อ เอชไอวี และครอบครัวให้คำปรึกษา ดูแลรักษา 2.ให้การศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเอดส์กับประชาชนกลุ่มต่างๆ 3.การจัดอบรมผุ้ปฎิบัติงานด้านเอดส์ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน 4.ผลักดันเชิงนยาบยด้านสังคมที่มีผลต่อการแก้ปัญหาเอดส์ 5.การจัดกิจกรรมระดมทุน/อบรมระดับภูมิภาค
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ศาสนา จริยธรรม
  สตรี สิทธิสตรี
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  สตรี สิทธิสตรี
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สตรี สิทธิสตรี
 • เต้นแอโรบิก วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00 - 19.00 น. จัดกลุ่มวิทยากรนำเต้นแอโรบิกให้กับบุคคลทั่วไปใน จ.อ่างทอง
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สตรี สิทธิสตรี
 • สงเคราะห์ศพ ศพละ 20 บาท ปัจจุบันรับค่าปลงศพ ศพละ 55,000 บาท จัดพัฒนาศักยภาพ อสม. ระดับตำบล หมู่บ้าน อำเภอ
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สตรี สิทธิสตรี
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สตรี สิทธิสตรี
 • อบรมเครื่อข่ายศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนจังหวัดอ่างทอง โครงการต่อยอดไม่ให้ยาเสพติดกลับคืนมา หน่วยงานคตส.ปชช อบรมครอบครัวอบอุ่น องค์กรสตรีอาสาพัฒนาอำเภอไชโย
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  สตรี สิทธิสตรี
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สตรี สิทธิสตรี
 • 1. เข้าร่วมสนับสนุนด้านการพัฒนาด้านจิตใจ 2. อบรมเยาวชน 3. สนับสนุนคริสตจักรท้องถิ่นระดับตำบล อำเภอร่วมกับพัฒนาชุมชนที่คริสตจักรตั้งอยู่ 4. อบรมและพัฒนากลุ่มสตรี 5. อบรมและพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุ 6. อบรมและพัฒนากลุ่มบุรุษ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  สตรี สิทธิสตรี
 • 1.- โครงการพัฒนาเยาวชน 2.- โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว สตรี ผู้สูงอายุ บุรุษ 3.- โครงการส่งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง 4.- โครงการสามัคคีธรรมทุกสัปดาห์ 5.- การนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สตรี สิทธิสตรี
 • นางพรรณี จันทรศรี
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สตรี สิทธิสตรี
 • สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สตรี สิทธิสตรี
 • ช่วยเหลือนักเรียนเรียนดีพฤติดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ร่วมมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  สตรี สิทธิสตรี
 • อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ และประสานงานกิจกรรมตามชุมชนและครอบครัว อาสาเป็นครอบครัวทดแทนสำหรับเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิ มีหลายประเภท อาทิ เฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เฉพาะในช่วงปิดเทอม ฉุกเฉิน ( 7วัน ) ชั่วคราว (ไม่เกิน 1-3 เดือน ) ระยะยาว และสนับสนุนให้กำลังใจแก่เด็กด้วยการเขียนจดหมายบำบัด
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  สตรี สิทธิสตรี
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ชีวิตและสุขภาพ
  สตรี สิทธิสตรี
 • ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ จัดสรรเงินบริจาค และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สตรี สิทธิสตรี
 • สนับสนุนการศึกษาในพื้นที่สูง ให้ทุนการศึกษา ส่งเสริมเรื่องการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สตรี สิทธิสตรี