สตรี สิทธิสตรี

  • 1.ส่งเสริมเผยแพร่วิชาการเกษตรหรือการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแก่สมาชิก 2.จัดหาวัสดุการเกษตรเครื่องอุปโภคบริโภคที่สมาชิกต้องการ 3.จัดหาเงินกู้หรือสินเชื่อในรูปของปุ๋ยยาเพื่อประกอบอาชีพของสมาชิก 4.ส่งเสริมการประหยัดและช่วยเหลือตนเองและการร่วมมือช่วยเหลือกันในหมู่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 5.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เกษตรอำเภอ หริอหน่วยราชการอื่น ๆ เต็มความสามารถ 6.ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ต้องภัยพิบัติ
    สตรี สิทธิสตรี
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
    สิ่งแวดล้อม
    ศิลปวัฒนธรรม
    ส่งเสริมวิชาชีพ
    สตรี สิทธิสตรี
  • ให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
    เด็ก เยาวชน
    สตรี สิทธิสตรี
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
    การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
    ชีวิตและสุขภาพ
    รับบริจาคเงิน สิ่งของ
    ส่งเสริมวิชาชีพ
    สตรี สิทธิสตรี
  • ช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีติดเชื้อ และบุตรในชุมชน
    เด็ก เยาวชน
    สตรี สิทธิสตรี
    สตรี สิทธิสตรี
  • การช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยสึนามิด้านการซ่อมแซมอุปกรณ์ประมงเรือ/กระชัง -พัฒนาเด็ก/เยาวชน/สตรีในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามันด้านยาเสพติดเอดส์/ การส่งเสริมอาชีพสตรี
    เด็ก เยาวชน
    สตรี สิทธิสตรี
    พัฒนาชุมชนและชนบท
    การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
    ส่งเสริมวิชาชีพ
    สตรี สิทธิสตรี
  • เด็ก เยาวชน
    สตรี สิทธิสตรี
    สิ่งแวดล้อม
    การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
    ศิลปวัฒนธรรม
    รับบริจาคเงิน สิ่งของ
    สตรี สิทธิสตรี
  • 1. ศึกษาของเยาวชนสตรีที่ยากจนและด้อยโอกาสโดย สนับสนุนทุนการศึกษา 2. ฝึกทักษะอาชีพให้แก่เยาวสตรีเพื่อเป็น พัฒนาศักยภาพทางด้านอาชีพและคุณภาพของเยาวสตรีในท้องถิ่น
    เด็ก เยาวชน
    สตรี สิทธิสตรี
    พัฒนาชุมชนและชนบท
    การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
    ส่งเสริมวิชาชีพ
    สตรี สิทธิสตรี
  • ให้คำปรึกษา แก่ผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงทางเพศ บ้านพักฉุกเฉิน เป็นที่พักพิงชั่วคราวทั้งทางกายและใจให้แก่ผู้หญิง และเด็กที่เดือดร้อนซึ่งประสบปัญหาครอบครัว ท้องเมื่อไม่พร้อม ถูกข่มขืน ติดเชื้อ HIV/AIDS สามีทิ้งหรือทำร้ายร่างกายและจิตใจโดยให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย อาหาร ดูแล สุขภาพอนามัย รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ทักษะชีวิตและกำลังใจ
    สตรี สิทธิสตรี
    ชีวิตและสุขภาพ
    บ้าน ที่อยู่อาศัย
    กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
    ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
    สตรี สิทธิสตรี
  • เป็นหน่วยงานที่พัฒนา และช่วยเหลือสตรี ผู้ด้อยโอกาส เด็กเยาวชน สถาบันครอบครัว 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีและพัฒนาสังคมในทุกด้าน 2.เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 3.เป็นสื่อกลางประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว 4.เพื่อเป็นทุน
    เด็ก เยาวชน
    สตรี สิทธิสตรี
    ชีวิตและสุขภาพ
    สตรี สิทธิสตรี
  • ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกละเมิดสิทธิ และถูกทารุณกรรมในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการฟื้นฟูด้านร่างกายและจิตใจ
    เด็ก เยาวชน
    สตรี สิทธิสตรี
    ชีวิตและสุขภาพ
    สตรี สิทธิสตรี
  • บำบัดรักษาผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อในจังหวัดปราจีนบุรี
    สตรี สิทธิสตรี
    ชีวิตและสุขภาพ
    ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
    สตรี สิทธิสตรี
  • ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุต่างๆ รวมทั้งการเก็บรักษาศพไร้ญาติกรณีเกิดอุบัติเหตุ การบริจาคในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยไม่คิดค่าบริการ
    เด็ก เยาวชน
    สตรี สิทธิสตรี
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ชีวิตและสุขภาพ
    ผู้ประสบภัยพิบัติ
    สตรี สิทธิสตรี
  • เด็ก เยาวชน
    สตรี สิทธิสตรี
    คนชรา ผู้ยากไร้
    พัฒนาชุมชนและชนบท
    การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
    สตรี สิทธิสตรี
  • เด็ก เยาวชน
    สตรี สิทธิสตรี
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ส่งเสริมวิชาชีพ
    สตรี สิทธิสตรี
  • 1.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามแก่บรรดาลูกหลานชาวจังหวัดตราด 2.ช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนโรงเรียนตราษตระการคุณและโรงเรียนอื่นๆใจจังหวัดตราดตามความสามารถ 3.ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล มอบเป็นทุนการศึกษา รายปี และทุนต่อเนื่องให้จนกว่าเรียนจบ
    เด็ก เยาวชน
    สตรี สิทธิสตรี
    การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
    สตรี สิทธิสตรี
  • พัฒนาคุณภาพเด็กและครอบครัวเพื่อป้องกันเด็กเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายสหวิชาชีพและเฝ้าระวัง สนับสนุนทุนการศึกษา
    เด็ก เยาวชน
    สตรี สิทธิสตรี
    การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
    สตรี สิทธิสตรี
  • 1.ส่งเสริมเผยแพร่วิชาการเกษตรหรือการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแก่สมาชิก 2.จัดหาวัสดุการเกษตรเครื่องอุปโภคบริโภคที่สมาชิกต้องการ 3.จัดหาเงินกู้หรือสินเชื่อในรูปของปุ๋ยยาเพื่อประกอบอาชีพของสมาชิก 4.ส่งเสริมการประหยัดและช่วยเหลือตนเองและการร่วมมือช่วยเหลือกันในหมู่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 5.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เกษตรอำเภอ หริอหน่วยราชการอื่น ๆ เต็มความสามารถ 6.ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ต้องภัยพิบัติ
    สตรี สิทธิสตรี
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
    สิ่งแวดล้อม
    ศิลปวัฒนธรรม
    ส่งเสริมวิชาชีพ
    สตรี สิทธิสตรี
  • 1.เพื่อเป็นกลไกในการประสานส่งเสริมสนับสนุนประชาคมชุมชนท้องถิ่น 2.เพื่อให้สมาชิกในชุมชนทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง 3.ให้สมาชิกของชุมชนได้คิดแลกเปลี่ยนตัดสินใจได้ข้อตกลงนำไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อวิถีชีวิต อาสาให้ความรุ้ เพิ่มศักย์ภาพในชุมชน
    เด็ก เยาวชน
    สตรี สิทธิสตรี
    พัฒนาชุมชนและชนบท
    การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
    สตรี สิทธิสตรี
  • จัดอบรมให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุเด็ก-สตรี บริจาคสิ่งของ-บริจาคเงินเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
    เด็ก เยาวชน
    สตรี สิทธิสตรี
    คนชรา ผู้ยากไร้
    พัฒนาชุมชนและชนบท
    สตรี สิทธิสตรี
  • ได้งบจัดสรรในการจัดกิจกรรมตามงบประมาณของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยได้จัดขึ้นตามไตรมาส อาทิ โครงการให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง โครงการเด็กไทยรู้รักษ์ ห่วงใยตนเอง โครงการร่วมใจรักพิทักษ์ปกป้องเด็ก
    เด็ก เยาวชน
    สตรี สิทธิสตรี
    พัฒนาชุมชนและชนบท
    รับบริจาคเงิน สิ่งของ
    บ้าน ที่อยู่อาศัย
    กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
    สตรี สิทธิสตรี
  • สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานตามความจำเป็น แก่ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
    เด็ก เยาวชน
    สตรี สิทธิสตรี
    การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
    ส่งเสริมวิชาชีพ
    สตรี สิทธิสตรี