สตรี สิทธิสตรี

 • 1.ส่งเสริมเผยแพร่วิชาการเกษตรหรือการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแก่สมาชิก 2.จัดหาวัสดุการเกษตรเครื่องอุปโภคบริโภคที่สมาชิกต้องการ 3.จัดหาเงินกู้หรือสินเชื่อในรูปของปุ๋ยยาเพื่อประกอบอาชีพของสมาชิก 4.ส่งเสริมการประหยัดและช่วยเหลือตนเองและการร่วมมือช่วยเหลือกันในหมู่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 5.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เกษตรอำเภอ หริอหน่วยราชการอื่น ๆ เต็มความสามารถ 6.ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ต้องภัยพิบัติ
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  สิ่งแวดล้อม
  ศิลปวัฒนธรรม
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สตรี สิทธิสตรี
 • ให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สตรี สิทธิสตรี
 • ช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีติดเชื้อ และบุตรในชุมชน
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  สตรี สิทธิสตรี
 • การช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยสึนามิด้านการซ่อมแซมอุปกรณ์ประมงเรือ/กระชัง -พัฒนาเด็ก/เยาวชน/สตรีในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามันด้านยาเสพติดเอดส์/ การส่งเสริมอาชีพสตรี
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สตรี สิทธิสตรี
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สตรี สิทธิสตรี
 • 1. ศึกษาของเยาวชนสตรีที่ยากจนและด้อยโอกาสโดย สนับสนุนทุนการศึกษา 2. ฝึกทักษะอาชีพให้แก่เยาวสตรีเพื่อเป็น พัฒนาศักยภาพทางด้านอาชีพและคุณภาพของเยาวสตรีในท้องถิ่น
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สตรี สิทธิสตรี
 • ให้คำปรึกษา แก่ผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงทางเพศ บ้านพักฉุกเฉิน เป็นที่พักพิงชั่วคราวทั้งทางกายและใจให้แก่ผู้หญิง และเด็กที่เดือดร้อนซึ่งประสบปัญหาครอบครัว ท้องเมื่อไม่พร้อม ถูกข่มขืน ติดเชื้อ HIV/AIDS สามีทิ้งหรือทำร้ายร่างกายและจิตใจโดยให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย อาหาร ดูแล สุขภาพอนามัย รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ทักษะชีวิตและกำลังใจ
  สตรี สิทธิสตรี
  ชีวิตและสุขภาพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  สตรี สิทธิสตรี
 • เป็นหน่วยงานที่พัฒนา และช่วยเหลือสตรี ผู้ด้อยโอกาส เด็กเยาวชน สถาบันครอบครัว 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีและพัฒนาสังคมในทุกด้าน 2.เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 3.เป็นสื่อกลางประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว 4.เพื่อเป็นทุน
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ชีวิตและสุขภาพ
  สตรี สิทธิสตรี
 • ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกละเมิดสิทธิ และถูกทารุณกรรมในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการฟื้นฟูด้านร่างกายและจิตใจ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ชีวิตและสุขภาพ
  สตรี สิทธิสตรี
 • บำบัดรักษาผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อในจังหวัดปราจีนบุรี
  สตรี สิทธิสตรี
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  สตรี สิทธิสตรี
 • ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุต่างๆ รวมทั้งการเก็บรักษาศพไร้ญาติกรณีเกิดอุบัติเหตุ การบริจาคในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยไม่คิดค่าบริการ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  สตรี สิทธิสตรี
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  สตรี สิทธิสตรี
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สตรี สิทธิสตรี
 • 1.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามแก่บรรดาลูกหลานชาวจังหวัดตราด 2.ช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนโรงเรียนตราษตระการคุณและโรงเรียนอื่นๆใจจังหวัดตราดตามความสามารถ 3.ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล มอบเป็นทุนการศึกษา รายปี และทุนต่อเนื่องให้จนกว่าเรียนจบ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  สตรี สิทธิสตรี
 • พัฒนาคุณภาพเด็กและครอบครัวเพื่อป้องกันเด็กเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายสหวิชาชีพและเฝ้าระวัง สนับสนุนทุนการศึกษา
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  สตรี สิทธิสตรี
 • 1.ส่งเสริมเผยแพร่วิชาการเกษตรหรือการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแก่สมาชิก 2.จัดหาวัสดุการเกษตรเครื่องอุปโภคบริโภคที่สมาชิกต้องการ 3.จัดหาเงินกู้หรือสินเชื่อในรูปของปุ๋ยยาเพื่อประกอบอาชีพของสมาชิก 4.ส่งเสริมการประหยัดและช่วยเหลือตนเองและการร่วมมือช่วยเหลือกันในหมู่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 5.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เกษตรอำเภอ หริอหน่วยราชการอื่น ๆ เต็มความสามารถ 6.ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ต้องภัยพิบัติ
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  สิ่งแวดล้อม
  ศิลปวัฒนธรรม
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สตรี สิทธิสตรี
 • 1.เพื่อเป็นกลไกในการประสานส่งเสริมสนับสนุนประชาคมชุมชนท้องถิ่น 2.เพื่อให้สมาชิกในชุมชนทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง 3.ให้สมาชิกของชุมชนได้คิดแลกเปลี่ยนตัดสินใจได้ข้อตกลงนำไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อวิถีชีวิต อาสาให้ความรุ้ เพิ่มศักย์ภาพในชุมชน
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  สตรี สิทธิสตรี
 • จัดอบรมให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุเด็ก-สตรี บริจาคสิ่งของ-บริจาคเงินเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  สตรี สิทธิสตรี
 • ได้งบจัดสรรในการจัดกิจกรรมตามงบประมาณของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยได้จัดขึ้นตามไตรมาส อาทิ โครงการให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง โครงการเด็กไทยรู้รักษ์ ห่วงใยตนเอง โครงการร่วมใจรักพิทักษ์ปกป้องเด็ก
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  สตรี สิทธิสตรี
 • สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานตามความจำเป็น แก่ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สตรี สิทธิสตรี