สตรี สิทธิสตรี

 • กิจกรรมสาธารณะประประโยชน์ นันทนาการ อาหาร ทุนการศึกษา
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สตรี สิทธิสตรี
 • จัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสให้สวัสดิการแก่ผู้เจ็บป่วยสนับสนุนทางด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  สตรี สิทธิสตรี
 • ร่วมกิจกรรมกับองค์กรอื่น อาทิ ลูกเสือชาวบ้าน จัดสวัสดิการแก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  สตรี สิทธิสตรี
 • ร่วมกับ รพ.นครนายกเพื่อออกรับบริจาคโลหิต สนับสนุนสภากาชาดไทยในการจัดหาผู้ประสงค์บริจาคดวงตาและอวัยวะ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  สตรี สิทธิสตรี
 • สตรี สิทธิสตรี
  สตรี สิทธิสตรี
 • สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สตรี สิทธิสตรี
 • 1.เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ 2.ส่งเสริม และพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง 3.เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองเพื่อแก้ปัญหา 4.กระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานของหมู่บ้าน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สตรี สิทธิสตรี
 • 1. รณรงค์ให้สมาชิกออมเงินบนหลักการของการลดค่าใช้จ่ายวันละ 1 บาท 2. จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตายและหลังความตายสมาชิกที่มีทะเบียนราษฎร์อยู่ตำบลเนินหอมรวมทั้งผู้อาศัยที่เจ้าหน้าที่รับรองทุกกลุ่มตั้งแต่เกิด 3. มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 1,110 คน มีจำนวนเงินออม 33,300 บาท
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สตรี สิทธิสตรี
 • เป็นศูนย์กลางประสานงานของกลุ่มสตรีในชุมชน
  สตรี สิทธิสตรี
  สตรี สิทธิสตรี
 • สอน อบรม สาธิตการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากกล้วยและส้มโอ และพัฒนาอาชีพ
  สตรี สิทธิสตรี
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สตรี สิทธิสตรี
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรี และทำประโยชน์เพื่อชุมชน
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  สตรี สิทธิสตรี
 • 1.กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานโดยประสานงานกับคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ 2.จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญเกี่ยวกับสตรี เด็กและเยาวชน 3.จัดตั้งชมรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน 4.จัดทำทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับสตรี เด็กและเยาวชน ให้การสงเคราะห์แก่สตรีที่ประสบปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
  สตรี สิทธิสตรี
  สตรี สิทธิสตรี
 • สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  สตรี สิทธิสตรี
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สตรี สิทธิสตรี
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อบรม ศึกษาดูงาน รณรงค์ ร่วมมือกับทุก หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  สตรี สิทธิสตรี
  สตรี สิทธิสตรี
 • สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  สตรี สิทธิสตรี
 • ให้ความรู้เรื่องเอดส์เพศศึกษาในวัยรุ่นและคนในชุมชน สร้างพลังของคนในชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อชุมชน ให้ความรู้เรื่องเอดส์เพศศึกษาและยาเสพติด
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  สตรี สิทธิสตรี
 • ฝึกให้เด็กมีความเสียสละและการช่วยเหลือกันในกลุ่ม จัดทุนการศึกษา แจกของเล่นให้กับเด็ก ฝึกให้เด็กเขียนจดหมายถึงผู้อุปการะในการรับเป็นบุตรบุญธรรม
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สตรี สิทธิสตรี
 • กิจกรรมอาสาสมัครและโครงการที่มี
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  สตรี สิทธิสตรี