คนชรา ผู้ยากไร้

  • -โครงการจิตอาสา มีอาสาสมัคร จำนวน 77 คน โดยมีกิจกรรมเช่น การให้บริการ ต้อนรับทักทายอำนวยความสะดวกในจุดบริการทุกจุด,เล่านิทานให้ผู้ป่วยเด็ก,ดูแลและให้กำลังใจผู้มาบริจาคโลหิต,บรรเลงเพลงไทยเดิม,ตัดผมผู้ป่วย -บริการรถฉุกเฉิน 1669
    สตรี สิทธิสตรี
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ชีวิตและสุขภาพ
    ผู้ประสบภัยพิบัติ
    รับบริจาคเงิน สิ่งของ
    กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
    ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
    คนชรา ผู้ยากไร้
  • 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการอำเภอแม่จัน 2. โครงการศูนย์ OSCE 3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอำเภอแม่จัน
    สตรี สิทธิสตรี
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
    ชีวิตและสุขภาพ
    คนชรา ผู้ยากไร้
  • 1. โครงการดูแลผู้พิการอำเภอแม่ลาว 2. โครงการตัดตาต้อกระจกในผู้สูงอายุและผู้ป่วยตาต้อกระจก 3. โครงการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ 4. โครงการดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากผู้ปกครองติดเชื้อเอดส์ 5. โครงการบำบัดผู้ติดสารเสพติด 6. โครงการสมุนไพรร่วมกับกลุ่มหมอเมืองล้านนา 7. โครงการฝังเข็ม
    เด็ก เยาวชน
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ชีวิตและสุขภาพ
    รับบริจาคเงิน สิ่งของ
    ส่งเสริมวิชาชีพ
    ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
    คนชรา ผู้ยากไร้
  • ให้การบริการรักษาพยาบาล ด้านร่างกายและจิตใจ บำบัดฟื้นฟู ให้คำปรึกษาแนะแนวครอบครัว
    เด็ก เยาวชน
    สตรี สิทธิสตรี
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
    ช่วยเหลือสัตว์
    สิ่งแวดล้อม
    ชีวิตและสุขภาพ
    ผู้ประสบภัยพิบัติ
    ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
    ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
    คนชรา ผู้ยากไร้
  • โครงการจิตอาสา -โดยรับสมัครอาสาสมัครผู้มีจิตอาสา /ช่วยดูแลผู้ป่วย เช่น อ่านนิทาน,ตัดผม ,สันทนาการ,อาบน้ำ,ป้อนข้าว
    สตรี สิทธิสตรี
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ชีวิตและสุขภาพ
    ผู้ประสบภัยพิบัติ
    รับบริจาคเงิน สิ่งของ
    กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
    ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
    คนชรา ผู้ยากไร้
  • - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ - ส่งเสริมให้อาสาสมัครใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ -ส่งเสริมความสัมพันธ์ อันดีระหว่างทีมสุขภาพ และประชาชนผู้มารับบริการ
    สตรี สิทธิสตรี
    คนชรา ผู้ยากไร้
    พัฒนาชุมชนและชนบท
    ชีวิตและสุขภาพ
    คนชรา ผู้ยากไร้
  • จัดฝึกอบรมนวดแผนไทย
    เด็ก เยาวชน
    คนชรา ผู้ยากไร้
    พัฒนาชุมชนและชนบท
    การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
    ส่งเสริมวิชาชีพ
    สันทนาการ การท่องเที่ยว
    คนชรา ผู้ยากไร้
  • ช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุ บาดเจ็บ ฉุกเฉิน บริการประชาชนที่ได้รับภัยพิบัติต่างๆ
    เด็ก เยาวชน
    คนชรา ผู้ยากไร้
    พัฒนาชุมชนและชนบท
    ผู้ประสบภัยพิบัติ
    คนชรา ผู้ยากไร้
  • รับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะและร่างกาย บรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
    ผู้ประสบภัยพิบัติ
    รับบริจาคเงิน สิ่งของ
    รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
    คนชรา ผู้ยากไร้
  • รับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะและร่างกาย บรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
    ผู้ประสบภัยพิบัติ
    รับบริจาคเงิน สิ่งของ
    รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
    คนชรา ผู้ยากไร้
  • ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ติดเชื้อสามารถพึ่งตนเองได้ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างปกติ สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา และป้องกันปัญหาเอดส์ในชุมชม
    เด็ก เยาวชน
    สตรี สิทธิสตรี
    คนชรา ผู้ยากไร้
    คนชรา ผู้ยากไร้
  • ให้คำแนะนำช่วยเหลือดูแลเบื้องต้นแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ลดข้อพิพาทในชุมชน เฝ้าระวังป้องกันปัญหาอาชญากรรม รับเรื่องราวร้องทุกข์ ช่วยเหลือดูแล แก้ไขฟื้นฟูสงเคราะห์ผู้กระทำผิด
    เด็ก เยาวชน
    สตรี สิทธิสตรี
    คนชรา ผู้ยากไร้
    พัฒนาชุมชนและชนบท
    ผู้ประสบภัยพิบัติ
    ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
    กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
    คนชรา ผู้ยากไร้
  • ประชุมเครือข่ายในทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน การร่วมพัฒนาโครงการวิจัยใหม่ในแต่ละพื้นที่ การอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชน/นักวิจัย การนำเสนอข้อมูลชุมชนคู่กับการพัฒนาจังหวัดในระดับนโยบาย
    เด็ก เยาวชน
    สตรี สิทธิสตรี
    คนชรา ผู้ยากไร้
    สิ่งแวดล้อม
    เทคโนโลยี สารสนเทศ
    พัฒนาชุมชนและชนบท
    การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
    ศิลปวัฒนธรรม
    รับบริจาคเงิน สิ่งของ
    สันทนาการ การท่องเที่ยว
    คนชรา ผู้ยากไร้
  • คนชรา ผู้ยากไร้
    สิ่งแวดล้อม
    พัฒนาชุมชนและชนบท
    การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
    ชีวิตและสุขภาพ
    รับบริจาคเงิน สิ่งของ
    คนชรา ผู้ยากไร้
  • 1.ให้ความสำคัญกับประเพณีในชุมชน สงกรานต์ ไทยทรงดำ 2.จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา แห่เทียน วันแม่ วันพ่อ 3.จัดกิจกรรมในการร่วมกันของครอบครัว 4.จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว ร่วมกับสถานีอนามัยตรวจสุขภาพ
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
    พัฒนาชุมชนและชนบท
    ชีวิตและสุขภาพ
    ผู้ประสบภัยพิบัติ
    รับบริจาคเงิน สิ่งของ
    คนชรา ผู้ยากไร้
  • คนชรา ผู้ยากไร้
    พัฒนาชุมชนและชนบท
    รับบริจาคเงิน สิ่งของ
    คนชรา ผู้ยากไร้
  • 1.ให้ความสำคัญกับประเพณีในชุมชน สงกรานต์ ไทยทรงดำ 2.จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา แห่เทียน วันแม่ วันพ่อ 3.จัดกิจกรรมในการร่วมกันของครอบครัว 4.จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว ร่วมกับสถานีอนามัยตรวจสุขภาพ
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
    พัฒนาชุมชนและชนบท
    ชีวิตและสุขภาพ
    ผู้ประสบภัยพิบัติ
    รับบริจาคเงิน สิ่งของ
    คนชรา ผู้ยากไร้
  • 1.สร้างสรรสังคมให้พึ่งตนเองแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดำรัส 2.จัดกิจกรรมวันครอบครัว รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ กิจกรรมครอบครัวตรวจสุขภาพ เลี้ยงอาหาร 3.จัดกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม ศาสนาต่าง ๆ 4.จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยตั้งเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาเรื่องที่อยู่อาศัย อาชีพ สุขภาพ
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
    พัฒนาชุมชนและชนบท
    ชีวิตและสุขภาพ
    ผู้ประสบภัยพิบัติ
    คนชรา ผู้ยากไร้
  • 1.ให้ความสำคัญกับประเพณีในชุมชน สงกรานต์ ไทยทรงดำ 2.จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา แห่เทียน วันแม่ วันพ่อ 3.จัดกิจกรรมในการร่วมกันของครอบครัว 4.จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว ร่วมกับสถานีอนามัยตรวจสุขภาพ
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
    พัฒนาชุมชนและชนบท
    ชีวิตและสุขภาพ
    ผู้ประสบภัยพิบัติ
    คนชรา ผู้ยากไร้
  • 1.ให้ความสำคัญกับประเพณีในชุมชน สงกรานต์ ไทยทรงดำ 2.จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา แห่เทียน วันแม่ วันพ่อ 3.จัดกิจกรรมในการร่วมกันของครอบครัว 4.จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว ร่วมกับสถานีอนามัยตรวจสุขภาพ
    คนชรา ผู้ยากไร้
    ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
    พัฒนาชุมชนและชนบท
    ชีวิตและสุขภาพ
    ผู้ประสบภัยพิบัติ
    คนชรา ผู้ยากไร้