คนชรา ผู้ยากไร้

 • สนับสนุนเงินสงเคราะห์คนชรา สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้พิการ สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนเงินผู้มีรายได้น้อย
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน เพื่อพัฒนาชุมชน ร่วมสร้างปัญญา และโอกาสนำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มองค์กรผู้สูงอายุ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • เป็นองค์กรที่ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการสุขภาพ และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ เป็นศูนย์กลางประสานงานและขับเคลื่อน ในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในจังหวัด -เป็นแม่ข่าย และขยายเครือข่ายไปยังทุกอำเภอทุกตำบล /ทุกหมู่บ้าน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระหว่างสาขา สมาคมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์คุ้มครองการส่งเสริมการสนับสนุนสถานภาพ บทบาทกิจกรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติผู้สูงอายุฯ พ.ศ. 2546และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  คนชรา ผู้ยากไร้
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • 1. ให้คำแนะนำแก่ชมรมผู้สูงอายุ สมาชิกในการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงและอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกได้แก่ การเยี่ยมเยียนสมาชิกชมรม 16 อำเภอ 2. ให้การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถแก่สมาชิกในการดูแลสุขภาพกาย-จิต 3. ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ และการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุออกกำลังกาย เล่นกีฬา เช่นการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุประจำปี
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • 1.ส่งเสริมประเพณี 2. ช่วยเหลือกิจกรรมวันเด็ก 3. รวมคนตระกูลแต้จิ้ว 4. ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกด้วยกัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • กิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • 1.เปิดโครงการอบรมวิชาโหราศาสตร์เพื่อคนตาบอด 2.โครงการเสริมทักษะการบริหารจัดการสถานประกอบการนวดแผนไทย 3.โครงการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนคนพิการเฉลิมพระเกียรติ 4.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนในชุน 5.เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • 1.ส่งเสริมประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุชนบท ให้มีความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจ และสังคม ให้ดีขึ้น 2.ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้านด้วยวิธีทำงานโดยยึดประชาชนเป็นแกนนำ 3.สนับสนุนให้ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชน บุคคลทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท 4.เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ แลกเปลี่ยนทัศนคติของชุมชนชนบท 5.เผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ ในกิจกรรมต่างๆ แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรชาวบ้าน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน เพื่อพัฒนาชุมชน ร่วมสร้างปัญญา และโอกาสนำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนเงินทุนให้กับกองทุนในชุมชน การรณรงค์สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยสร้างงาน สร้างรายได้
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • เป็นศูนย์กลางพบปะสังสรรค์ผู้สูงอายุ - เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารผู้สูงอายุ - ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพอนามัยและเป็นศูนย์กายภาพบำบัด การอาสาให้บริการและช่วยเหลือผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • ช่วยเหลือเกื้อกูลพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมทำกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนไม่เกี่ยวข้องการเมือง การพนัน ส่งเสริมระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสนองดำเนินตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2549
  คนชรา ผู้ยากไร้
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • โครงการอาสาสมัคร เพื่อนช่วยเพื่อน โดยได้รับงบสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ชมรม ละ 36,000 บาท
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวผู้ซึ่งถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์หากำไรเพื่อแบ่งปันกัน
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • เพื่อทำสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตายโดยมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันซึ่งการตายนี้ไม่รวมถึงการสาบสูญตามคำสั่งศาล
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตายทางสมาคม จะออกใบเสร็จรับเงิน เรียกเก็บในการสงเคราะห์จากสมาชิกที่มีอยู่ทั้งหมด และรวบรวมจ่ายให้แก่ผู้เสียชีวิต
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  คนชรา ผู้ยากไร้