คนชรา ผู้ยากไร้

 • กิจกรรมกลุ่ม ผลิตพวงกุญแจ ที่ห้อยมือถือ
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • อาสาเผยแพร่ความรู้เรื่องธนาคารสมอง ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน เพื่อเผยแพร่เรื่องธนาคารสมอง สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องธนาคารสมอง มุ่งเน้นนำปัญญาความรู้มาร่วมพัฒนา
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • บริจาคเครื่องนุ่มห่มและของใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • 1.กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 2.กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียน 3.กิจกรรมศูนย์ภาษาต่างประเทศ 4.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 5.กิจกรรมศูนย์การศึกษาและนันทนาการครอบครัว
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนในการจัดกิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพด้วยกะลา เป็นผู้เชื่อมโยงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุปฏิบัติสู่ศาสตร์ด้านวิชาการ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • กิจกรรมแจกของ สิ่งของอุปโภคและบริโภค กิจกรรมร่วมงานบุญการกุศล และผู้ด้อยโอกาส กิจกรรบำเพ็ญกุศลศพไม่มีญาติ และยากจน กิจกรรมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ และอัคคีภัย กิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส กิจกรรมการรับบริจาคในโอกาสต่างๆ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาส่งเสริม และพิทักษ์ผู้สูงอายุในชุมชน จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา บริจาคเงินอาสาสมัครในการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและผู้สูง-อายุ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือคนชราคนไร้ที่พึ่งยากไร้ และผู้ประสบภัย
  คนชรา ผู้ยากไร้
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • 1.บริการช่วยเหลือผุ้มีเชื้อ เอชไอวี และครอบครัวให้คำปรึกษา ดูแลรักษา 2.ให้การศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเอดส์กับประชาชนกลุ่มต่างๆ 3.การจัดอบรมผุ้ปฎิบัติงานด้านเอดส์ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน 4.ผลักดันเชิงนยาบยด้านสังคมที่มีผลต่อการแก้ปัญหาเอดส์ 5.การจัดกิจกรรมระดมทุน/อบรมระดับภูมิภาค
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ศาสนา จริยธรรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • 1.บำรุงการศึกษา ให้ทุนเด็กยากจนเรียนดี อาหารกลางวัน 2.ศาสนา ส่งเสริมวัฒนธรรม 3.ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ 4.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • ร่วมกันดูแลสุขภาพของประชาชน มีการเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานอยุ่เสมอ จัดให้มีการรณรงค์ในพื้นที่เกี่ยวกับยาเสพติด ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • เต้นแอโรบิก วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00 - 19.00 น. จัดกลุ่มวิทยากรนำเต้นแอโรบิกให้กับบุคคลทั่วไปใน จ.อ่างทอง
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเดือดร้อนทุกประเภททั้งทางบกและทางน้ำ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • สงเคราะห์ศพ ศพละ 20 บาท ปัจจุบันรับค่าปลงศพ ศพละ 55,000 บาท จัดพัฒนาศักยภาพ อสม. ระดับตำบล หมู่บ้าน อำเภอ
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  คนชรา ผู้ยากไร้
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  คนชรา ผู้ยากไร้