ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง

 • ส่งเสริมอาชีพคนพิการในชุมชน จัดสวัสดิการกลุ่ม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รณรงค์ออกมาใช้สิทธิประโยชน์
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • ออกเยี่ยมเยือนคนพิการในจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันคนพิการ จัดอบรมคนพิการที่มีความตั้งใจที่จะทำงานเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว วิทยากร บริจาคเงิน บริจาคกายอุปกรณ์ ช่วยเหลือดูแลคนพิการในจังหวัดสุพรรณบุรี
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • 1.จัดอบรม รณรงค์ เพื่อให้รับรู้ถึงสิทธิ์โอกาส พ.ร.บ. 2534 2.ส่งเสริมให้คนพิการเข้าฝึกอาชีพ 3.จัดงานคนพิการสากลประจำปี เพื่อให้คนพิการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 4.รณรงค์ให้คนพิการ เข้ารับการศึกษา การฝึกอาชีพ 5.รับสมัครคนพิการที่มีความสามารถจะเข้าร่วมแข็งขันกีฬาคนพิการประเภทๆ ที่ตนถนัด
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • กิจกรรมการเรียนรู้ที่นำไปใช้กับเยาวชน
  เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • ส่งเสริมและพัฒนาเด็กยากจน
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • 1.ส่งเสริมเผยแพร่วิชาการเกษตรหรือการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแก่สมาชิก 2.จัดหาวัสดุการเกษตรเครื่องอุปโภคบริโภคที่สมาชิกต้องการ 3.จัดหาเงินกู้หรือสินเชื่อในรูปของปุ๋ยยาเพื่อประกอบอาชีพของสมาชิก 4.ส่งเสริมการประหยัดและช่วยเหลือตนเองและการร่วมมือช่วยเหลือกันในหมู่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 5.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เกษตรอำเภอ หริอหน่วยราชการอื่น ๆ เต็มความสามารถ 6.ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ต้องภัยพิบัติ
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  สิ่งแวดล้อม
  ศิลปวัฒนธรรม
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • พัฒนาและฟื้นฟคนพิการและครอบครัว
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • ให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • รับคนพิการเข้าทำงาน และอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากคนพิการ หาและประกาศรับสมัครคนพิการเข้าร่วมทำงาน และช่วยประสานงานรับอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือคนพิการ และ ให้คำปรึกษา สวัสดิการ ส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนกีฬาคนพิการและเผยแพร่ข้อมูลคนพิการไทย
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • สนับสนุนส่งเสริมด้านสวัสดารสังคมแก่เด็กเยาวชนล,ผู้สูงอายุ , คนพิการ , ผู้ยากไร้เร่ร่อน ผู้ประสบภัยพิบัติ - บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และด้านการเงิน - บริจาคเงินทุนการศึกษาแก่เด็กครอบครัวผู้มีรายได้น้อย - บริจาคโลงศพแก่ผู้เสียชีวิตไร้ญาติ หรือยากจน - สนับสนุนฝึกอาชีพตามสถานที่ประกอบการของมูลนิธิฯ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • สงเคราะห์และจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคคลเร่ร่อนจรจัด
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • รับบริจาคกระดาษที่ใช้แล้วทั้ง 2 หน้า เพื่อนำไปให้นักเรียนตาบอดใช้กับการเรียนการสอนที่เป็นภาษาเบลล์
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • ฝึกอบรมและให้การศึกษาเด็กปัญญาอ่อนสำรวจศึกษาค้นคว้าภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและการแพทย์ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานราชการและองค์การอื่นในการส่งเสริมกิจการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีปัญญาอ่อนบำบัดฟื้นฟูสงเคราะห์ครอบครัวฝึกอาชีพให้กับ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง