ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง

 • ช่วยเหลือคนพิการเพื่อการกุศล
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากจน คนชราผู้ประสบอุบัติภัย
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • ช่วยเหลือคนพิการในด้านต่างๆ 1. การบริการด้านการป้องกันรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์ 2. บริการฟื้นฟูคนพิการทางด้านวิชาชีพสังคมศึกษา
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • ส่งเสริมสถานพยาบาลสถานสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้า ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ส่งเสริมกิจการโรงเรียน สถานเลี้ยงเด็กอ่อน เด็กก่อนวัยเรียน และให้การสนับสนุนการศึกษาเด็กและเยาวชนส่งเสริมวัฒนธรรและการปฏิบัติตามคำสอนทางศาสนาให้คำแนะนำผู้ที่ขาดที่พึ่งทางใจ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • 1.ส่งเสริมเผยแพร่วิชาการเกษตรหรือการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแก่สมาชิก 2.จัดหาวัสดุการเกษตรเครื่องอุปโภคบริโภคที่สมาชิกต้องการ 3.จัดหาเงินกู้หรือสินเชื่อในรูปของปุ๋ยยาเพื่อประกอบอาชีพของสมาชิก 4.ส่งเสริมการประหยัดและช่วยเหลือตนเองและการร่วมมือช่วยเหลือกันในหมู่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 5.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เกษตรอำเภอ หริอหน่วยราชการอื่น ๆ เต็มความสามารถ 6.ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ต้องภัยพิบัติ
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  สิ่งแวดล้อม
  ศิลปวัฒนธรรม
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • บริจาคเงินเพื่อซื้อสามล้อโยกให้แก่คนพิการ และบริจาคสิ่งของแก่ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • ประสานมูลนิธิ ฉือจี้ (ไต้หวัน) ผ่าต้อกระจกในเชียงราย สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ มอบของช่วยเหลือเด็กพิการ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • 1.โครงการหนังสือมือสองเพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาส 2.โครงการวัสดุอลูมิเนียมเพื่อมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราฯ 3.โครงการขับขี่ปลอดภัยร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงราย 4.กิจกรรมร่วมกับสภากาชาดไทย และสำนักงานประกันสังคมร่วมบริจาคโลหิต 5.กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่สวนป่าดอยช้าง วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าร่วมกับโครงการหลวงดอยตุงทุกปี
  เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการโดยสารไปโรงเรียน ค่าอาหารกลางวันในโรงเรียนและเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • ร่วมกับ รพ.นครนายกเพื่อออกรับบริจาคโลหิต สนับสนุนสภากาชาดไทยในการจัดหาผู้ประสงค์บริจาคดวงตาและอวัยวะ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • กิจกรรมพัฒนาส่งเสิรมคุณภาพชีวิต
  เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
 • ให้ความรู้เรื่องสิทธิของคนพิการตามกฎหมาย ประสานความร่วมมือให้คนพิการได้รับความช่วยเหลือ ขยายและพิทักษ์สิทธิคนพิการทุกภาคส่วนในสังคม ช่วยเหลือ จัดสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยตรง
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง